بررسي كانون تحقق سبك زندگي اسلامي در آيات قرآن با تكيه بر تفسير شريف الميزان

شناسه محتوا : 30510

1398/04/26

تعداد بازدید : 77

سبك¬زندگي¬اسلامي، هماهنگ با اهداف آموزه¬هاي اسلامي و بهترين شيوه زيستن است، تحقق اين موضوع، هدف مطلوبي است كه متوليان دين و فرهنگ كشور، دغدغه تبليغ، گسترش و نهادينه¬سازي آن را در جامعه دارند. در پاسخ به همين دغدغه و زمينه¬سازي جهت تحقق و عملياتي شدن اين خواسته، موضوع اين پايان¬نامه با هدف شناسايي و بررسي كانون يا كانون¬هاي تحقق سبك¬زندگي¬اسلامي با تكيه بر تفسير شريف الميزان انتخاب شد، چراكه ايجاد و گسترش كمي و كيفي هر چيزي بدون شناخت سرچشمه¬ها و نقطه¬هاي كانوني شكل¬گيري كه نقش تكثير اوليه و بازتوليد اصلي آن را دارند، تلاشي سطحي و كم¬اثر خواهد بود. پژوهش حاضر مبتني بر روش مطالعه تحليلي آيه¬هاي قرآن كريم با محوريت تفسير الميزان و روايات تفسيري با تكيه بر منابع كتابخانه¬اي انجام شده است. اين تحقيق در شناسايي، معرفي و تبيين كانون يا كانون¬هاي تحقق سبك¬زندگي-اسلامي، از نوع تحقيقات توسعه¬اي و در زمينه¬سازي براي ارائه الگوي كاربردي و برنامه عملي، از تحقيقات كاربردي به شمار مي¬رود. در فصل اول، كليات، مفهوم¬شناسي و طرح كلي تحقيق و در فصل دوم مباني، اصول و شاخص¬هاي سبك¬زندگي¬اسلامي به تفصيل آمده است. در فصل سوم، سبك¬زندگي¬اسلامي با توجه به تفسير شريف الميزان، بررسي شده و با شناسايي و معرفي دو عامل دروني وراثت و شخصيت و دو عامل بيروني خانواده و جامعه به عنوان چهار نقطه كانونيِ تاثيرگذار در ايجاد و گسترش كمي و كيفي سبك¬زندگي¬اسلامي، هركدام به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته¬اند. نتايج تحقيق نشان مي¬دهد كه اولاً: «تربيت» به عنوان يك ظرفيت بالقوه (با تمركز بر متربي) و يك ابزار كارآمد (با تمركز بر مربي )، كانوني¬ترين نقطه ايجاد، گسترش كمي و كيفي و نهادينه¬سازي هر سبكي از ¬زندگي شمرده مي¬شود. به عبارت دقيق¬تر، «تربيت» يك «فنّاوري» است كه با توجه به دو عامل وراثت و شخصيت و دو موقعيت خانواده و جامعه، ظرفيت بيشترين و پايدارترين تاثير را بر شكل¬پذيري(از جانب متربي) و شكل¬دهي (از جانب مربي) سبك¬زندگي انتخابي هر فرد دارد. ثانياً: «موقعيت خانواده» با توجه به ارتباط مستقيم با عوامل موثر بر وراثت و زمينه¬هاي شكل¬گيري شخصيت و ارتباط ساختاري و مقدّمي با جامعه، مي¬تواند مهم¬ترين كانون تربيت¬پذيري از يك سو و كاربست شيوه¬هاي موثر تربيتي از سوي ديگر، به منظور تحقق سبك زندگي مطلوب، به حساب آيد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه - سطح سه