رابطه خداباوري با سبك زندگي در حوزه معاشرتهاي اجتماعي

شناسه محتوا : 29837

1398/03/29

تعداد بازدید : 101

سبك زندگي به عنوان مجموعه اي از ارزش ها، طرز تلقي ها و شيوه هاي رفتاري افراد رابطه مستقيمي با نوع اعتقادات و باورهاي انسان دارد. تفاوت باورها و اعتقاداتي كه ناشي از سعادت طلبي و كمال گرايي انسان است با باورها و اعتقاداتي كه به دنبال سود و لذت اندك دنيوي است موجب پديدآمدن سبك زندگي خاصي مي شود. از موارد مهمي كه در برقراري سبك زندگي سعادت طلبانه و كمال گرايانه مي توان به نقش بي بديل آن اشاره كرد باور به وجود خداوند حكيم است، خداباوري در عرصه هاي مختلف سبك زندگي انسان از جمله در حوزه اخلاق و معاشرت هاي اجتماعي نقش بسزايي دارد و موجبات برقراري روابط اجتماعي سالم در حيطه شناخت و انگيزش و عينيت بخشيدن به رفتارهاي صحيح اجتماعي را فراهم مي آورد.شناخت و معرفت دقيق و صحيح هنجارهاي اخلاقي اولين گام در جهت رسيدن به اخلاق اجتماعي است. در بعد شناخت هنجارهاي اخلاقي، عقل بشر بخاطر محدوديت هايي كه داراست توان تشخيص و تعيين خوبي و بدي تمام افعال را ندارد، لذا خداباوري در سايه ي قرآن و معارف اهل بيت (عليهم السلام) با آموزه هاي صحيح انسان ها را در جهت شناخت اخلاق اجتماعي ياري مي كند. بعد از شناخت صحيح هنجارهاي اخلاقي نوبت به عينيت بخشي به اين هنجارها و بروز رفتارهاي اجتماعي مي رسد كه عمل به اين هنجارها خود، نيازمند انگيزه قوي است خداوند سبحان با ايجاد انگيزه هاي نيرومند از جمله تشويق به بهشت، ترس از عقاب و جهنم و حب الهي ضامن اجراي ارزش هاي اخلاقي در اجتماع مي شود و در عينيت بخشيدن به رفتارهاي اجتماعي با بيان بهترين شيوه هاي تعامل افراد در جامعه از جمله عدالت اجتماعي، همدلي، احسان، تواضع و صداقت پشتوانه محكمي براي هنجارها و ارزش هاي اخلاق اجتماعي مي باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری«س» - سطح سه