بررسي وضعيت تعليم و تربيت و نهادهاي آن در عصر پهلوي به ويژه پهلوي دوم

شناسه محتوا : 29836

1398/03/29

تعداد بازدید : 85

چكيدههدف از انجام اين پژوهش ، بررسي وضعيت تعليم و تربيت زنان در دوره پهلوي دوم است. در بخش دوم به مباني اصول، رويكردها سياست ها و برنامه هاي نظام آموزشي زنان در دوره پهلوي دوم در قالب دو گفتار پرداخته شده است كه در گفتار اول به پيشينه موضوعي مباني، اصول و رويكردها و سياست ها و برنامه هاي تعليم و تربيت زنان قبل از دوره پهلوي دوم و در گفتار دوم به صورت اختصاصي به دوره پهلوي دوم پرداخته شده است در فصل سوم به بررسي ساختار و تشكيلات و مراكز و نهادها و قوانين تعليم و تربيت زنان در دوره پهلوي دوم مي باشد كه اين فصل نيز در قالب چهار گفتار مي باشد كه در گفتار اول به بررسي پيشينه موضوعي ساختار و تشكيلات و نهادهاي تعليم در دوره قبل از پهلوي دوم و در گفتار دوم به طور اختصاصي در دوره پهلوي دوم پرداخته شده است كه به بررسي برنامه هاي درسي مقاطع مختلف و مدارس و هنرستان و مراكز مختلف از جمله سپاه دانش و آموزش بزرگسالان موسوم به اكابر كه اين دو مورد از ابداعات مخصوص در اين دوره بوده است و همچنين مراكز مرتبط به طور اختصاصي پرداخته است و گفتار هاي بعد به مراكز و تشكيلات مرتبط كه به حوزه هاي علميه به عنوان مهمترين و تاثير گذار ترين مراكز بوده است. سپس در فصل چهارم به آسيب شناسي نظام آموزشي تعليم و تربيت زنان و نهادهاي آن در دوره پهلوي دوم پرداخته شده است كه در قالب سه گفتار آمده است كه در گفتار اول به آسيب ها و سياست هاي پنهان از جمله ،آموزش پوششي براي سياست هاي پنهان و اهداف پنهان تاسيس مدارس دخترانه خارجي در ايران و در گفتار دوم به بررسي آسيب هاي مربوط به زنان پرداخته شده است و در نهايت در گفتار بعدي به مخالفت علما و علل آن از جمله مخالفت امام خميني با انقلاب سفيد به صورت ويژه پرداخته شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تاريخ اسلام
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه - سطح سه