نقش تربيتي پاسخ منفي به تقاضاهاي غير منطقي و غير مشروع در قرآن

شناسه محتوا : 29792

1398/03/26

تعداد بازدید : 47

در دنياي پرهياهوي امروزي كه افزايش جرم و جنايت در سراسر دنيا به مشكل اساسي كشورها تبديل شده است ،لزوم واكنش مناسب افراد بشر به درخواست هاي ديگران را مي طلبد.قرآن به عنوان كتاب آسماني كامل و انبياءو اولياء الهي به عنوان الگوهاي بي بديل الهي ،در دستگاه آفرينش معرفي شده اند كه ميتوان در مواجهه با مشكلات از هردوي آنهاطلب استعانت نمود .يكي از موارد مهم و قابل توجه در پيشگيري از مشكلات اجتماعي و فردي ،جرأت وشجاعت ابراز مخالفت با درخواست هاي نامعقول و نامشروع مردم و شيطان است كه در آنها واكنش انبياءو اولياءالهي بسيار مورد توجه و كاربردي است.انبياءو اولياء الهي براي تشخيص موارد غيرمنطقي و غيرمشروع درخواست ها ،معيارهايي داشته اند كه ازجمله ي آنها :مخالفت با احكام شرعي و محال ذاتي بودن و...ميباشد.هركجا درخواست مردم از انبياء، با ملاك هاي عقل و شرع منطبق نبوده و مغايرت داشته اند،ايشان از ابراز پاسخ منفي و مخالفت در برابر آن درخواست ،كوتاهي نكرده و مماشات ومسامحه نكرده اند بلكه با قاطعيت و شجاعت دربرابر آن ايستاده اند .اين نوع نگاه انبياء و اولياء به مسئله ي (نه گفتن) امروزه در جوامع انساني ميتواند بسيار مورد استفاده قرار گيرد .در نتيجه ، نه گفتن در بعد فردي ميتواند مهار خوبي براي عدم ابتلاءبه گناهان و لغزش ها گردد و در بعد اجتماعي با توجه به گسترش روزافزون شبكه هاي اجتماعي و ارتباطات بدون حد و مرز ،امكان لغزش و خطا دربرابر درخواست هاي غيرمشروع و غيرمنطقي بيماردلان ،بيشتر شده و لذا نيازمند مهاري قوي تر از درون افراد است .اين مهم با الگوگيري از انبياءو اولياءالهي در قرآن مجيد و روش هاي تربيت ديني قابل انجام است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه