همایش ملی بررسی آراو اندیشه های حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دامت برکاته)

شناسه محتوا : 29745

1398/03/21

تعداد بازدید : 244

همایش ملی بررسی  آراو اندیشه های حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دامت برکاته)
  • : بررسی آراو اندیشه های حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دامت برکاته)
  • : کرمان
  • : موسسه آموزش عالی حوزوی ومدرسه علمیه حضرت زینب کبری علیها السلام
  • : -نظام تفسیری و علوم قرآنی2-نظام معرفتی3-نظام ایمانی4- نظام اخلاقی5- نظام تعلیم و تربیت6- نظام احکام دینی7-نظام سیاسی8-نظام اقتصادی
  • : 31/6/98
  • : 12آذر ماه 98
  • : رفسنجان

عنوان همایش:همایش ملی بررسی  آراو اندیشه های حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(دامت برکاته)

استان برگزارکننده همایش:کرمان،رفسنجان،موسسه آموزش عالی حوزوی ومدرسه علمیه حضرت زینب کبری علیها السلام                                                     

محوراصلی همایش:1-نظام تفسیری و علوم قرآنی2-نظام معرفتی3-نظام ایمانی4- نظام اخلاقی5- نظام تعلیم و تربیت6- نظام احکام دینی7-نظام سیاسی8-نظام اقتصادی

محور ویژه همایش زن وخانواده

تاریخ ارسال مقالات:31/6/98

تاریخ برگزاری همایش:12آذر ماه 98

روش ارسال مقالات:سامانه فراخوان های پژوهشی در سایت مرکز مدیریت

 کوثرنت سامانه فراخوان پژوهشی       

اطلاعات بیشتر:

https://eitaa.com/sahba11080                 

 ریز موضوعات:

1-نظام تفسیری و علوم قرآنی در آراء و اندیشه های تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)

روش تفسیری- گرایش های تفسیری-م نابع تفسیری- قرآن شناسی - زبان قرآن- چگونگی نزول قرآن- وحی شناسی (چیستی و ماهیت وحی )- نو آوری های تفسیری -ا عجاز قرآن- تاثیر جو و فضای نزول درفهم قرآن و...

2- نظام معرفتی در آراء و اندیشه های تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته) خدا شناسی-جهان شناسی-انسان شناسی-شناخت شناسی-شناخت پذیری غیب-علم دینی و...

3- نظام ایمانی در آراء و اندیشه های تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته) مباحث کلام جدیداز قبیل رابطه عقل و نقل -آزادی در دین-کثرت گرایی دینی-هرمنوتیک متون دینی- مبانی اعتقادی در تفسیر تسنیم( خدا شناسی، رابطه عقل و وحی، براهین اثبات معاد، امامت و ولایت، مهدویت و آخر الزمان)

4-نظام اخلاقی در آراء و اندیشه های تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)

نظام اخلاق فردی (تنظیم کننده رفتار انسان با خودش ) از قبیل: کرامت نفس، عزت نفس، غنای نفسانی و...

نظام اخلاق عبادی ( تنظیم کننده رفتار انسان با خدا ) از قبیل ادب توحیدی ، ادب طلب از خدا، آداب بندگی و...

نظام اخلاق اجتماعی از قبیل : خیر رسانی به معنای عام،  ایثار و...

نظام اخلاق سیاسی-نظام اخلاق پژوهش وآموزش-ثمرات فضایل اخلاقی در ابعاد مختلف-راه های کسب فضایل اخلاقی

5- نظام تعلیم وتربیت در آراء و اندیشه های تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته) مبانی تربیتی-روش های تربیتی-آفات تعلیم وتربیت-زن وخانواده-خانواده مطلوب ومتعادلراه حل های چالش های خانواده-حفظ بنیان خانواده درسایه عفاف وحجاب-تبیین نقش مادری-رابطه نظام خانواده ونظام ایمانی-رابطه نظام خانواده ونظام معرفتی-رابطه نظام خانواده و نظام اعتقادی-رابطه نظام خانواده و نظام اقتصادی-رابطه نظام خانواده ونظام سیاسی-حقوق زن و...

6- نظام سیاسی در آراء و اندیشه های تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته) حکومت دینی-جایگاه ولایت فقیه در حکومت دینی-جایگاه روابط بین الملل درحکومت دینی و...

7- نظام اقتصادی در آراء و اندیشه های تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته) نظام تولید-نظام توزیع-نظام مصرف و...

8- نظام احکام دینی در آراء و اندیشه های تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته) جهاد و صلح حج-امر به معروف ونهی از منکرو...

مطالب مرتبط