مباني و مستندات نظرات مختلف فقها در نقاء متخلل حيض

شناسه محتوا : 29570

1398/03/02

تعداد بازدید : 214

چكيده يكي از مسائل مهم احكام فقهي زنان كه قواعد زيادي از باب طهارت زنان را در بر مي گيرد ،مسئله نقاء متخلل بين دو خون ،در فاصله ده روز است .اختلاف مباني وادله فقهاء ،در اين مسئله ،باعث دو حكم متباين طهر ،حيض وحكم به احتياط شده است ،وثمره آن مترتب شدن فروعات و تكاليف شرعي متضاد، بر يك مسئله است ،يقين به پاكي، اغلبي بودن حدود شرعي وحجيت استصحاب، ترديد درتكاليف را در پي دارد.مبتلاء بودن قشر همنوع وتشديد اين روند از عادت به علت وجود مشكلات تغذيه اي ،محيطي ،جهش ژنتيكي و بيماريهاي جديد ،كنكاشي عميق با در نظر داشتن مباني و اصول اجتهادي وفقاهتي مطرح شده در سه قول را مي طلبد،اشتراط توالي سه روز وده روزيا عدم آن ،اطلاق قاعده اقل طهريا انصراف آن به بين دو حيض،مباني اختلافي هردو حكم است،اين مباني ،با ادله واصولي خصوص هريك از احكام ذكر شده ، ثابت شده است و دستاورد اين تلاش ،اثبات قابليت بعضي از اصول ومباني مورد استناد ،در حد دليل ،مويد وياعدم قابليت استدلالي بعضي از آنها ،خصوص هر يك از احكام است كه به قبول مباني حكم به حيضيت در اغلب موارد وقبول بعضي از ادله حكم به طهريت ،مثل عرف خاص درمواردي، با تطبيق بر بعضي مباني مشهور،منتج شده است .مفاهيم كليدي:مباني،.فقهاء، نقاء، متخلل، حيض
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مدارج علمی نظام قدیم