بررسي تنزيل قرآن از منظر آیت اله معرفت و طبرسي

شناسه محتوا : 29306

1398/02/11

تعداد بازدید : 95

اين سوره از جمله سورههاي قرآن است كه مشتمل بر آموزههاي اخلاقي فراوان ميباشد. در اين سوره داستانهاي حضرت موسي و گوساله پرستي بني اسرائيل، سرگذشت حضرت آدم و حوا در بهشت و هبوط آن، حاوي نكات ناب و ارزشمندي است كه با بهرهگيري و الگو گرفتن از آن ميتوان مسير كمال و تعالي را هموار ساخت و راهگشاي تربيت اخلاقي و اعتقادي نسل حاضر باشد. آموزههايي نظير اهميت ذكر و تسبيح خدا، خشيت از خداوند، صبر، عدم اسراف و عدالت كه با تفكر و تامل و عمل به آن ميتوان جادهي سخت و پرتلاطم، زندگي را هموار ساخت.اين پژوهش به طرح پرسشهايي نظير چيستي آموزههاي اخلاقي الهي، چيستي آموزههاي اخلاق فردي و چيستي آموزههاي اخلاق اجتماعي در اين سوره پرداخته ، شيوهي كار در اين پژوهش به روش كتابخانهاي بوده و تلاش شده است با تامل و دقت در كتب تفسيري، روايي و اخلاقي به بررسي و تحليل آموزههاي فوق پرداخته و براي رسيدن به بايدهاي اخلاقي و نبايدهاي اخلاقي راهكارهايي را ارائه نموده است و قصد آن را دارد با بررسي معارف اين سوره راهحلهايي جهت خودسازي در سه عرصهي الهي، فردي و اجتماعي بيان كند تا براي همگان خصوصاً نسل جوان راهگشا باشد و در واقع به شاخصههاي زندگي قرآن دست يابد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه
  • : خیر