خاستگاه گرايشات و تمايلات انسان از نگاه قرآن و روايات

شناسه محتوا : 29305

1398/02/11

تعداد بازدید : 48

چكيده: با در نظر گرفتن آيات و روايات، معرفت نفس مقدمۀ معرفت پروردگار است و افعال و صادرههاي انساني از شاكلۀ او نشأت ميگيرد لذا شناخت خاستگاه گرايشات و تمايلات انساني در راستاي معرفت نفس است و گرايشات و تمايلات انساني پيوسته با وي همراه است و اقبال و ادبار نسبت به آن، جهتگيري رفتاري را شكل ميدهد.اين خاستگاهها را ميتوان در دو دستۀ كلي دروني و بيروني دستهبندي كرد كه هر يك از اينها نيز به مثبت و منفي تقسيم ميشود. خاستگاههاي دروني مبتني بر ابعاد وجودي انساني، و خاستگاههاي بيروني نيز با شناخت نظام تكوين و عوامل تأثيرگذار بر همين جنبههاي دروني به دست ميآيد. در تحقيقات مربوط به بحث انسانشناختي كه معطوف به گرايشات و تمايلات انساني است، بيشتر معطوف به توصيف وضعيتها و جهتدهي به آن تمايلات و گرايشات ميباشد لذا كمتر به خاستگاهها توجه شده است ولي دراين تحقيق به واكاوي علل و محل برخاستن گرايشات و تمايلات انساني مبتني بر جنبههاي وجودي ميپردازد و با بررسي در بيانات قرآني و حديثي، قرائن و شواهد متعددي در اين باره ارائه ميدهد.روش گردآوري مطلب در اين تحقيق، كتابخانهاي است و روش پردازش نيز توصيفي و تحليلي است كه بر شواهد قرآني و حديثي صورت ميپذيرد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه