بررسي احكام خريد و فروش و بهره برداري از اعيان نجسه از منظر فقه اهل بيت

شناسه محتوا : 29299

1398/02/10

تعداد بازدید : 46

مساله خريد و فروش اعيان نجسه و بهره برداري از آنها در بسياري از كتب و آراء منقول قدما و متاخران به چشم مي خورد اما با عنايت به اينكه امروزه با تحولات چند جانبه و سريع نظام زندگي رو به روهستيم و بسياري از موضوعات فقهي نيز به طور مستقيم از همين نظام زندگي پرتكاپو گرفته شده است ضروري است كه فقها در انديشه فقهي، بررسي تحول موضوعات را در نظر و عمل مورد توجه قرار دهند. در اين پژوهش مباني فقهي خريد و فروش و بهره برداري از اعيان نجسه مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا به بررسي فقهي خريد و فروش اعيان نجسه و سپس به آيات، روايات و احكام بهره برداري از اعيان نجسه پرداخته شده است. تحليل مسئله بيانگر اين است كه از ديدگاه فقه اهل بيت خريد و فروش و بهره برداري از اعيان نجسه كه داراي منافع حلال عقلائي هستند جايز است. (مانند خون براي تزريق)با عنايت به اين موضوع كه امروزه به واسطه پيشرفتهاي علمي از اعيان نجسه مي توان استفاده هاي تجاري يا علمي نمود، بررسي خريد و فروش اعيان نجسه نياز به بازبيني مجدد دارد و از اين حيث، پژوهش مزبور قابل توجه مي باشد. روش تحقيق حاضر به اعتبار موضوع، توصيفي و به اعتبار هدف، تحليلي و از نظر جمع آوري مطالب به شيوه كتابخانه اي مي باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه