بررسي فقهي ازدواج سفيد

شناسه محتوا : 29297

1398/02/10

تعداد بازدید : 64

چكيده در سال هاي اخير نوعي زندگي مشترك بدون ثبت رسمي و اجراي صيغه ي عقد بين زن و مرد شكل گرفته كه در آن، زن و مرد هيچ گونه مسئوليتي همچون نفقه، مهريه، ارث و هيچ محدوديتي نسبت به زمان پايان دادن به زندگي مشترك خويش نخواهند داشت.اين پژوهش با عنوانبررسي فقهي ازدواج سفيدابتدا به بررسي ماهيت ازدواج سفيد پرداخته است سپس شرايط نكاح متلفظ به صيغه وهمچنين ماهيت نكاح معاطاتي وديدگاه فقها درمورد آن رابررسي كرده است. همچنين با بيان ماهيت واحكام زنا به تفاوتها وشباهتهاي اين نوع ازدواج با موارد ذكر شده پرداخته است. اين پژوهش موضوع را از منظر فقه به روش توصيفي تحليلي بررسي نموده است. در اين جريان اجتماعي برخي به جهت قداست افزايي به اين هم باشي نام ازدواج سفيد را نهاده اند، در حاليكه با اندك عنايت و دقت در احكام فقهي ازدواج متلفظ به صيغه و شرايط صحت آن، عدم مشروعيت وعدم صحت اين نوع ازدواج دانسته مي شود.تلاش برخي افراد براي مشروعيت بخشي به اين نوع ازدواج وتطبيق حكم نكاح معاطاتي برآن،بر فرض آنكه اين هم باشي سيا ه مصداق معاطات باشد،به دليل وجود اختلاف در صحت نكاح معاطاتي وقوت دليل در طرح مخالفين صحت، بي فايده بوده است. از سوي ديگر بررسي ماهيت زنا ومقايسه ي آن با اركان وماهيت هم باشي سياه نشان مي دهد كه تفاوت چنداني بين اين دو وجود نداشته ودر مواردي كه رابطه نامشروع در هم باشي ثابت گردد،دو طرف مشمول حد زنا واحكام مترتب بر آن خواهند شد.واژگان كليدي:عقد ،نكاح، نكاح معاطاتي،ازدواج سفيد،هم باشي
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه