نقش زن در ايجاد آرامش در خانواده از ديدگاه آيات و روايات

شناسه محتوا : 29291

1398/02/09

تعداد بازدید : 75

خداوند در قرآن يكي از عوامل ايجاد آرامش را ازدواج بر پايه بر آورده شدن صحيح نيازهاي طبيعي وروحي ميداند. آرامش يك حالت نفساني همراه با آسايش خاطر و طمانينه است. در قرآن و روايات براي ايجاد آرامش در خانواده از سوي زنان معيارهايي در نظر گرفته است. پايبندي زنان به ارزشهاي اخلاقي، مهمترين عامل ايجاد كننده آرامش در خانه محسوب ميشود به گونهاي كه بيشترين توصيههاي پيشوايان ديني در خصوص توجه زن به اين مهارتها و بكارگيري ارزشهاي اخلاقي است. برخي از اين مهارتها و ارزش هاي اخلاقي كلامي و بعضي ديگر غير كلامي هستند كه در قالب خوش اخلاقي، سپاسگزاري، ابرازدلتنگي از دوري همسر، مهرورزي، صداكردن همسر وفرزندان با القاب خوب ودعا كردن از جمله عوامل زمينه ساز آرامش بيان شده است. زنان در نقش مادري و همسري وظيفه حمايت وهدايت همسر وفرزندان را به عهده دارند كه در قالب پذيرش مديريت همسر، تأمين نيازهاي جنسي همسر، مشورت كردن با او، رازداري، وفاداري، صبر، آراستگي ظاهري و اهتمام زنان به تربيت صحيح فرزندان نمود پيدا ميكند، علاوه بر اين تشويق فرزندان و همسر به اهميت دادن به شعائر اسلامي و توصيه به درآمد حلال و كمك به رشد و تكامل آنها از جمله نقشهاي هدايتي زنان است. بدون ترديد عدم رعايت معيارهاي اخلاقي و ديني از سوي زنان موجبات نارضايتي همسر و فرزندان و اضطراب آنها و به دنبال آن نارضايتي خود زنان را در پي خواهد داشت و ميتواند خانواده را به سمت نابساماني و در نتيجه طلاق و از هم گسختگي اعضاي آن سوق ميدهد. هدف تحقيق بررسي معيارهايي است كه در قرآن و روايات و تفاسير براي ايجاد آرامش در خانواده بيان شده، است و همچنين تبيين اموري كه زنان در خانواده نيازمند رعايت به آن هستند. روش كار در اين پايان نامه بر اساس روش كتابخانهاي و به صورت تحليلي وتوصيفي انجام شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : هرمزگان
  • : بندرعباس
  • : هرمزگان - بندرعباس - مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه معصومه«س» - سطح سه