بررسي مفطريت مسائل جنسي و احكام مترتب بر آن در فقه فريقين

شناسه محتوا : 29274

1398/02/03

تعداد بازدید : 105

در پژوهش حاضر، مسائل جنسي مفطر روزه اعم از اينكه موجب قضا و كفاره شوند يا فقط موجب قضا يا موجب تكرار كفاره يا نه موجب كفاره و نه قضا شوند از ديدگاه فقهاء اسلام اعم از شيعه و اهل سنت بررسي شده است. جماع، استمناء، بقاء بر جنابت عمدي، تكرار خواب در حال جنابت پس از دو بار بيداري، جماع با علم به ضيق وقت براي غسل، هم جنس بازي و وطي بهيمه از جمله موارد وجوب قضا و كفاره هستند. خوابيدن در حال جنابت پس از يك بار بيداري، فراموش كردن غسل جنابت و جماع با گمان به وسعت وقت براي غسل از جمله موارد وجوب قضا هستند. تكرار جماع در چند روز موجب تكرار كفاره مي شود. احتلام، بقاء بر جنابت غيرعمدي و جماع در حال فراموشي نه موجب قضا مي شود و نه كفاره. تحقيق پيش رو مؤيد اين مطلب است كه علي رغم اينكه اقوال فقهاء فريقين در برخي موارد مختلف است ولي در بسياري از مسائل جنسي مفطر روزه به هم نزديك است به دليل اينكه مباني اصولي فريقين نزديك به هم مي باشد. روش مورد استناد، فيش برداري و كتابخانه اي و روش پژوهش، توصيفي تحليلي است.كليدواژها: صوم، جماع، استمناء، جنابت،مفطر.كليدواژها: صوم، جماع، استمناء، جنابت،مفطر.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : آذربایجان شرقی
  • : تبریز
  • : آذربایجان شرقی - تبریز - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا«س» - سطح سه