تبيين علم حضوري «نفس» از نظر سهروردي و ملاصدرا با رويكرد معرفت شناسانه

شناسه محتوا : 29271

1398/02/01

تعداد بازدید : 115

معرفت شناسي علم حضوري بر پايه ي عينيت علم و معلوم بنا شده است. سهروردي در اين رابطه از علم به ذات آغاز مي كند و تمامي فلسفه خويش را بر اين مبنا پايه ريزي مي كند. ايشان اين نوع ادراك را تعريف نموده و با بيان مصاديق آن و استدلال هايي در اثبات آن بر مبناي حكمت اشراق يعني نظام نوري آن را گسترش داده است. اضافه اشراقيه غير تسلطيه نظر نهايي ايشان در خصوص ادراك نفس مي باشد. ملاصدرا با تبعيت از سهروردي در نوع استدلال ها و پذيرش اضافه اشراقيه در علم حضوري مبناي فلسفه خويش را وجود قرار داده و برخلاف سهروردي كه از علم به نفس آغاز مي كند ايشان از وجود شروع مي كند. اختلاف در مباني ايشان موجب مي گردد كه در هندسه معرفت اختلاف هايي در زمينه ادراكات، معقولات و علم به برخي مصاديق ايجاد گردد ولي اشتراكاتي نيز در تبيين علم حضوري از نظر ايشان وجود دارد كه قابل چشم پوشي نيست. از جمله در تعريف علم حضوري و بيان برخي اقسام آن و همچنين برخي ويژگيها در علم حضوري كه مي توان در حمكت اشراق و حكمت متعاليه از آن ها مشتركاتي به دست آورد.به هر حال ارزش معرفت شناختي علم حضوري و ويژگي هاي آن بر پايه ويژگي هاي هستي شناسانه علم حضوري بنا مي شود.و اين تحقيق نيز از همين روند بهره جسته و موارد مذكور را تبيين نموده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فلسفه اسلامي
  • : تهران
  • : تهران
  • : تهران - تهران - مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر - سطح سه