مقايسه جايگاه و نقش زنان در خانه داري معاصر با خانه داري سبك زندگي اسلامي

شناسه محتوا : 29265

1398/01/26

تعداد بازدید : 54

چكيدهاين پژوهش راجع به مقايسه جايگاه و نقش زنان در خانه داري معاصر با خانه داري سبك زندگي اسلامي مي باشد.پژوهش حاضر جايگاه و نقش زنان را در خانه داري معاصر با خانه داري سبك زندگي اسلامي مورد بررسي قرار مي دهد و با يكديگر مقايسه خواهد كرد و تلاش مي كند با استفاده از آموزه هاي دين مبين اسلام، جايگاه و نقش واقعي زن را تبيين كند. در دوران معاصر و جامعه امروز ما نقش همسري، مادري و خانه داري كمرنگ شده و تحت تأثير شعارهاي فريبنده مدافعان حقوق زن قرار گرفته است، در اين عصر خانه و يكي از مهمترين اركان آن يعني مادر و حفظ جايگاه او به شدت تحقير شده و براي كشاندن زن از محيط خانه به فضاي نابسامان جامعه از انواع شيوه هاي تبليغاتي مغرضانه، شبهات اعتقادي و... استفاده شده است. اما در سبك زندگي اسلامي، قرآن كريم براي زن عظمت بسياري قائل شده است و اسلام ارزش فوقالعادهاى براى وظايف زن در امور مربوط به همسرى، مادرى و تربيت فرزندان و خانه داري قائل است و حسن اجراى اين وظايف را همسنگ و هموزن تمام فضايل و كمالات متصور براى مردها ميداند. نهايتاً اينكه اسلام و قرآن با صراحت كامل بر خلقت انسانى زن صحه گذاشته و بدين طريق تمام بينشهاى انحرافى و تحقيركننده در مورد زن را نفى ميكند.با توجه به حساسيت و اهميت موضوع در حيطه سبك زندگي اسلامي و هم چنين با توجه به اينكه در اين زمينه پژوهش قابل توجهي صورت نگرفته اين پژوهش، موضوع فوق را براساس آموزه هاي دين اسلام در آيات قرآن، احاديث و روايات، بررسي و ارائه مي نمايد. روش تجزيه و تحليل اطلاعات در اين پژوهش، توصيفي است و شيوه گردآوري اطلاعات كتابخانه اي است. واژگان كليدي: جايگاه، نقش، خانه داري، معاصر، سبك، زندگي، اسلامي، سبك زندگي اسلامي، خانه داريِ معاصر.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : سیستان و بلوچستان
  • : زاهدان
  • : سیستان و بلوچستان - زاهدان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت نرجس«س» - سطح سه