شيوه هاي پرورش تفكر از منظر آيات و روايات

شناسه محتوا : 29263

1398/01/26

تعداد بازدید : 49

مبحث تفكر و شيوههاي پرورش آن و موانع دستيابي به آن از ديدگاه آموزههاي قرآن كريم و روايات اهل بيت (عليهم السلام) مورد توجه واقع شده است. خداوند متعال تفكر را در وجود انسان به طور فطري به وديعه نهاده است كه مستلزم پرورش است و هر چه فرد در مسير فطرت خدادادي خويش قدم بردارد متفكرتر خواهد شد. پرورش تفكر از مهمترين موضوعات و مسائل فرد و جامعه به شمار ميرود. اسلام دين عقل است و علماي دين در حوزه تربيت عقلاني از ضرورت تفكر بسيار سخن گفتهاند. تمامي موفقيتها، پيشرفتها و تمدن سازيهاي بشر در گرو تفكر پوياي اوست و پرورش افرادي مستعد و خلاق، همواره مورد نياز همه جوامع است. براي فهم عميقتر موضوع اين تحقيق، حركت از بنيادي ترين موضوع يعني تبيين ماهيت تفكر و مفهوم شناسي آن آغاز شده است. سپس به اين اشاره شده كه رشد عقلي امري نسبي است و با ارائه آگاهيها و اطلاعات و تجارب، زمينه هاي رشد آن فراهم خواهد آمد. در ادامه به بيان شيوه هاي مطرح شده در آيات و روايات براي پرورش تفكر از جمله كسب علم و دانش، اقامه دليل و برهان، تقويت روحيه كنجكاوي، سوال و پرسشگري و ... پرداخته ميشود، همچنين به موانعي مانند پيروي از اكثريت، خرافه گويي، شخصيت گرايي، شتابزدگي و ... كه فرآيند تفكر را از مسير صحيح خود به انحراف مي كشاند اشاره ميشود كه انسان را از نيل به حقيقت باز ميدارد. روش گردآوري اين تحقيق به صورت كتابخانه اي مي باشد. اين پژوهش با روشي استنادي و تحليلي و با مراجعه موردي به آيات قرآن، روايات اسلامي و تعاليم ديني پرورش تفكر را از منظر آموزههاي اسلامي بررسي و تبيين مينمايد. بنابراين آن چه سبب تربيت انسانهاي متفكر و خلاق در دنياي معاصر مي باشد شناسايي شيوه هاي پرورش تفكر با توجه به تعاليم اسلامي و به كار بستن آن در زندگي است. هدف اين پژوهش كشف حقايق و گسترش مرزهاي دانش و آشنايي با اهميت موضوع تفكر و مراتب آن و نيز شناخت شيوه هاي پرورش تفكر و موانع آن از منظر قرآن و حديث و معرفي اين شيوه ها براي افراد جامعه است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : البرز
  • : کرج
  • : البرز - کرج - مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه - سطح سه