وعده هاي ابليس وراه هاي مقابله با آن درآيات و روايات

شناسه محتوا : 29252

1398/01/23

تعداد بازدید : 65

انسان موجودي است مختار و آزاد مي تواند در انتخاب مسير خويش يكي از دو راه شر و خير را انتخاب كند. اگر راه خير مستقيم را برگزيند كه البته به سعادت و رستگاري نائل مي گردد و اگر راه شر را انتخاب كند خود را به هلاكت و نابودي مي افكند و در اين مسير شيطان دام ها و كمين گاه هاي متعددي دارد و چنان كارهاي خود را براي آدميان زينت مي بخشد كه گويي همان راه درست است.وعده ها و دام هاي شيطان براساس روحيات و اعتقادات افراد متفاوت است و براي همه افراد بشر يكسان عمل نمي كند از جمله كارهاي شيطان كه براي اغواي افراد انجام مي دهد وعده دادن به آن ها است.و نفوذ شيطان در انسان به گونه اي نيست كه انسان مختار، اختياري در برابر او نداشته باشد و ما تنها عامل گمراهي خود را شيطان بدانيم، شيطان، تنها نقشي را كه براي خود مي پذيرد، اين است كه انسان را دعوت به پليدي مي كند و درمورد افرادي هم توانسته واكنش ايجاد كند كه خود به دنبال شيطان راه افتاده اند و در آيات فراواني در قرآن كريم به بررسي وعده هاي شيطان و در روايات اسلامي هم به اين نسئله پرداخته شده است.شيطان از راه هاي گوناگون به اغوا و فريب مردم و گمراه كردن آن ها مي پردازد و هم چون خون كه در رگ ها جريان دارند در تمام وجود آدمي تاخت و تاز مي نمايد و تلاش مي كند تا دل را كه مركز فرهنگي بدن است به تصرف خويش درآورد و از آن جا دستورات خود را صادر كند و انسان را به سوي بدي ها و تباهي ها بكشاند و مانع از سير او به خوبي ها و كمالات شود تا آن جا كه او را از زمره اهل حق بيرون برده و در اهل باطل داخل نمايد.افراد با آشنا شدن از وعده هاي شيطان مي توانند مجهز به تجهيزاتي براي مقابله با آن ها شوند و خود را نجات دهند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : سیستان و بلوچستان
  • : زاهدان
  • : سیستان و بلوچستان - زاهدان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت نرجس«س» - سطح سه