علل انكار بينات از منظر ايات و رويات

شناسه محتوا : 29223

1397/12/27

تعداد بازدید : 81

بينات به معناي نشانه هاي روشني است كه حقانيت پيامبران را به اثبات مي رساند و سند و برهان ادعاي پيامبران مي باشد. ولي بر اثر نزاع هايي كه از سوي مغرضان و معاندان در جهت مبارزه با حقانيت پيامبران در جوامع اسلامي بوجود آمده است پرداختن به علل انكار بينات حائز اهميت مي باشد.انكار بينات ريشه در علل گوناگون فردي و اجتماعي دارد. اين تحقيق به اعتبار نوع پژوهش توصيفي و تحليلي و روش گردآوري اين پژوهش كتابخانه اي است. و هدف آن، شناسايى و تحليل عوامل مؤثر در ايجاد انكار بينات از نگاه قرآن و روايات مى‏باشد. از علل انكار فردي بينات مي توان دو علت را نام برد: علل اخلاقي انكار بينات كه شامل مادي گرايي، تكبر، لجاجت، حسد، كينه توزي، خودي جلوه كردن و تعارض گفتار و كردار را اشاره نمود. علل فردي ديگري كه باعث انكار بينات با توجه به آيات و روايات بررسي شده مي توان نام برد علل اعتقادي مي باشد كه اين علل اعتقادي: ناباوري به مسئله معاد، ولايت ستيزي و تضعيف باورهاي ديني مي باشد. از علل اجتماعي انكار بينات؛ علل سياسي كه شامل خدانشناسي، ارتباط دوستي با بيگانگان، فرصت طلبي، فتنه گري و جرم مي باشد و علل اقتصادي انكار بينات شامل اتراف و ثروت زدگي، بخل و خودداري از انفاق مي باشد و از علل فرهنگي انكار بينات تعصب تقليد، ظلم، فسق، امر به منكر و نهي از معروف، استهزاء و عيب جويي مومنان و اصرار بر كفر مي‌باشد. واژگان كليدي: انكار، بينات، معجزه، آيه، حجت.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : البرز
  • : کرج
  • : البرز - کرج - مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه - سطح سه