رهنمودهاي قرآن و سنت براي تنظيم روابط مناسب والدين با فرزندان

شناسه محتوا : 29222

1397/12/27

تعداد بازدید : 122

پژوهش حاضر با عنوان "رهنمود هاي قرآن وسنت درتنظيم روابط بين والدين وفرزندان "نگاشته شده است.رهنمود به معناي پند وارشاد وروابط به معناي مصاحبت وپيوستگي وفرايندي پويا وپيچيده اي كه نيازمند تمرين است وتربيت نيز به معناي شكوفايي استعداد ذاتي هر انسان به منظورايجاد اعتدال در زندگي وبه قصد رسيدن به كمال مطلوب است. اين اثر در صدد بيان اين حقيقت است كه قرآن وسنت در روابط بين والدين وفرزندان چه رهنمودهايي را ارائه مي دهد. روابط بين والدين و فرزندان از جمله مساُّئل مهم وجزء اصولي ترين روابط ها در سطح زندگي اجتماعي است . كه نحوه ي برخورد شان باهم در سرنوشت آنها تأثير گذار است . حل بسياري از مشكلات جامعه و اصلاح رفتار انساني در گرو پرداختن به اين موضوع انساني است كه پدر و مادر چگونه براساس اصول و ضوابط صحيح عمل نمايند . چرا كه با عدم رعايت بعضي از رفتار ها ، ممكن است فرد دچارآسيب و گاهي نيز منجربه فرو پاشي شخصيت و ساختار روحي او گردد . لذا والدين در راستاي تربيت ديني وبا استعانت از آيات قرآن و روايات ائمه اطهار (عليه السلام ) بهترين راهكار و پند هاي عملي برخورد با فرزندان رابه كارمي گيرند و فرزندان نيز آنگونه كه شايسته ي والدين است عمل نموده تا مشمول الطاف عنايت الهي قرار گيرند . پس دراين رساله سعي شده با بهره گيري از آيات قرآن و روايات ديني شاخص هاي ارتباط سالم والدين در تنظيم روابط آنها در تعليم و تربيت فرزندان بررسي شود تا بتوانند باايجاد رابطه ي درست و مناسب با فرزندان محيطي آرام را براي رشد و تعالي آنان فراهم و تا عقايدي كه در فطرت آنها نهادينه شده ظهور و بروز يابد و جان هزاران كودك و نوجوان از خطر انحراف و صد ها خانواده از فروپاشي نجات يابد . در اين پژوهش از منابع تفسيري ، روايي ، اخلاقي و كتاب هاي تربيتي كه در اين زمينه نوشته شده است استفاده گرديد و روش پژوهشي كاربردي و با جمع آوري مطالب به صورت كتابخانه اي بوده است . واژگان كليدي: قرآن، ارتباط، رهنمود، تربيت .
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : البرز
  • : کرج
  • : البرز - کرج - مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه - سطح سه