شاخصه هاي سلامت روان از نگاه قرآن و روانشناسي

شناسه محتوا : 29221

1397/12/27

تعداد بازدید : 114

در اين پژوهش به بررسي شاخصه هاي سلامت روان از منظر قرآن و روانشناسي پرداخته مي¬شود. تأمل در آرا و نظريات روان شناسان، نشان از آن دارد كه آنان در معرفي شخصيت سالم نظر واحدي ندارند . از سوي ديگر در نگاه برخي روان شناسان ويژگي شخصيت سالم تحت تأثير متغيرهايي چون عوامل فرهنگي و تربيتي، شرايط اجتماعي و اقتصادي و عوامل روان شناختي قرار دارد. در حالي كه قرآن به تمام ابعاد و شئون وجودي انسان توجه دارد و او را موجودي دو بعدي «روحاني و جسماني» معرفي نموده است. هدف در اين پژوهش بهره مندي از نظر قرآن و آيات نوراني آن در باره شاخصه هاي سلامت رواني انسان ، موانع سلامت رواني او مي باشد و اينكه قرآن انسان سالم را چگونه معرفي كرده و چه راه كارهايي را براي ايجاد سلامت رواني ارائه نموده است. اين پژوهش از حيث هدف كاربردي و تحقيق تحليلي است، و از روزنِ چگونگي گردآوري داده¬ها از روش كتابخانه¬اي و استفاده از منابع و اسناد معتبر انجام گرفته است. در اين تحقيق به دنبال پاسخ گويي به اين سوال هستيم كه شاخصه هاي سلامت روان از منظر قرآن و روانشناسي چيست؟ برآيند اينكه؛ در هر فصل ضمن بيان شاخصه هاي سلامت رواني ، موانع و راه كارها از منظر قرآن ، نظر روان شناسان نيز بيان گرديده تا مخاطب خود ضمن مقايسه ساده اي بين هر دو نظر به يك نتيجه¬گيري كاملتري برسد .
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : البرز
  • : کرج
  • : البرز - کرج - مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه - سطح سه