پيامدهاي تمركز ثروت از ديدگاه قرآن و راه هاي پيشگيري از آن

شناسه محتوا : 29211

1397/12/22

تعداد بازدید : 74

چكيده تحقيق حاضر با عنوان پيامدهاي تمركز ثروت از ديدگاه قرآن و راه هاي پيشگيري از آن، با روش توصيفي با استفاده از كتابخانه هاي معتبر مي باشد. تمركز ثروت، تنها در دست عدّه اي معدود در جامعه از نظر اسلام مطلوب نيست؛ زيرا اوّلاً: كثرت ثروت افراد، اغلب موجب غفلت آن ها از خداست و ضدارزش- هايي را به همراه دارد. ثانياً: اگر ثروت در دست عدّه اي جمع شود، در مقابل عدّه اي ديگر به محروميت كشيده مي شوند و فاصله عظيم در ميان اقشار جامعه پديد مي آيد. فقرا براي رفع فقر خود ناگزير، به كارهاي پست و زشت و حتي خلاف دين، تن مي دهند و ثروتمندان به حرص، طمع و فخرفروشي روي مي آورند. لذا ضروري است، براي جلوگيري از اين اشرافي گري و دنياگرايي كه باعث حرص و طمع مي- شود و هم چنين براي از بين بردن فاصله طبقاتي به اين موضوع پرداخته شود. از اهداف اين تحقيق، آشنايي با تمركز ثروت، پيامدهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي تمركز ثروت و راه هاي پيشگيري از آن مي باشد. اگر ثروت در دست عدّه اي متمركز شود، پيامد اقتصادي آن؛ باعث فقر و بيكاري، انحصار ثروت در دست اغنياء، ركود اقتصادي و سرانجام كاهش ماليات از جانب تاجران و سرمايه داران مي شود. از پيامدهاي سياسي و فرهنگي تمركز ثروت از بين بردن منابع ملّي و مصرف بيش از اندازه ي آن، فرهنگ سلطه گري و در پي آن گسترش فساد اخلاقي مي شود. راه هاي پيشگيري از تمركز ثروت؛ از طريق انفاق، توزيع عادلانه- ي ثروت و هم چنين تشويق به اموري، مانند: پرداخت خمس، زكات، جزيه و خراج، جلوگيري از اسراف و تبذير و ممنوعيت فعاليّت هاي اقتصادي ربوي مي باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه