احكام و آثار فقهي موجبات اضلال و اغفال

شناسه محتوا : 29209

1397/12/22

تعداد بازدید : 75

اغفال و اضلال دو عنوان كلي براي انحراف مردم در امور معنوي و دنيوي هستند. اضلال به معناي گمراه كردن ديگران در امور معنوي مي باشد و داراي مصاديق بسياري است از جمله نشر عقائد گمراه كننده، تضعيف بنيه جامعه اسلامي، تضعيف شعائر الهي، پولشويي، دعا نويسي، سحر و جادو، ترويج تجمل پرستي ترويج غنا و فريب دادن زنان و دختران مي باشد، كه هر كدام از آن ها، حكم شرعي و قانوني خود را دارند و در واقع حكم تكليفي همه آنها حرمت است و مصاديقي كه باعث ناهنجاري هاي اجتماعي و اخلال در نظام و امنيت رواني جامعه باشند، هركدام داراي مجازات هاي قانوني متناسب با شرع بوده و داراي آثار دنيوي و اُخروي خاص خود از جمله شقاوتمندي در دنيا و آخرت و محروميت از رحمت الهي مي باشد. اغفال نيز به معناي گمراه كردن ديگران در امور مادي از جمله ترويج ربا، احتكار، فروش مواد مخدر، تكدي گري، تصريه، غش و فروش داردوهاي تقلبي مي باشد كه اين موارد نيز احكام شرعي و قانوني خود را دارد و داراي آثار دنيوي از جمله تغيير نعمت ها، از بين رفتن سلامت، كوتاهي عمر، پشيماني و نابودي نيكي هامي باشد و نيز آثاراُخروي مانند محروميت از بوي بهشت و هلاكت در آخرت مي باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه