بررسي نقش پيشرفت علوم در فهم گزاره هاي قرآن

شناسه محتوا : 29206

1397/12/22

تعداد بازدید : 51

خداوند متعال، قرآن كريم را براي هدايت بشر نازل فرمود. براي دستيابي به اين هدايت و سعادت لازم است كه در ابتدا گزاره هاي قرآن را فهميد. براي فهم و تفسير گزاره هاي قرآن بويژه گزاره هاي علمي آن نيز نياز به ابزارهايي از جمله شناخت و آگاهي از علوم اعم از علوم تجربي و علوم انساني است. قطعاً پيشرفت علوم روز در اين مقوله بي تأثير نخواهد بود. لذا در اين تحقيق برآنيم كه ميزان تأثير پيشرفت اين علوم بر فهم گزاره هاي قرآن را بررسي كنيم كه پس از مفهوم شناسي واژه هايي چون پيشرفت علوم و فهم گزاره هاي قرآن، به تبيين رابطه ي گزاره هاي قرآني و گزاره هاي علمي پرداخته شده است. سپس نقش متقابل علوم و قرآن بر يكديگر بررسي شده است. فهم و تفسير قرآن كريم نيازمند دانش و اطلاعاتي از قبيل علوم تجربي و علوم انساني است. پيشرفت روز افزون اين علوم كمك شاياني به اين مقوله مي كند. اهميت آگاهي از اين پيشرفت ها به ميزان قابل توجه اي حائز اهميت است زيرا باعث كشف روش هاي جديد تفسير قرآن و نيز آگاهي از بطن و عمق آيات قرآن كريم است و در نهايت سبب هدايت بشر خواهد بود. گزاره هاي علمي و گزاره هاي قرآني مكمل يكديگرند و هيچ گونه تعارضي با هم ندارند بلكه هر دو مي توانند مفسر و مبين يكديگر باشند. هدف از نگارش اين رساله، تبيين تأثيرات علوم روز بر فهم گزاره هاي قرآني است. اين رابطه دو طرفه است؛ يعني نه تنها گزارهاي علمي قرآن براي فهم قرآن مؤثر است بلكه قرآن نيز در كشف و جهت دهي علوم بويژه علوم انساني نقش بسزايي دارد. پيشرفت علوم، علوم انساني، علوم تجربي، گزاره هاي قرآني، گزاره هاي علمي، تفسير، فهم قرآن.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : خوزستان
  • : بندرامام خمینی
  • : خوزستان - بندرامام خمینی - مرکز تخصصی امام خمینی«ره» - سطح سه