انحرافات اخلاقي ورفتاري اهل كتاب از ديدگاه قرآن

شناسه محتوا : 29162

1397/12/11

تعداد بازدید : 103

از نظر قرآن كريم يهوديان و مسيحيان و صابئين به طور قطع جزء اهل كتاب مي باشند ودر آيات مختلف قرآن به معرفي اين گروه پرداخته شده است؛ از جمله اوصافي كه نسبت به اهل كتاب ذكر گرديده مرتبط با انحرافاتي است كه اين گروه در رفتار و اخلاقشان داشته اند. البته لازم به ذكر است كه عمدتاً اين انحرافات از گروه يهود سر زده است وليكن چون مفهوم اهل كتاب مورد بررسي قرار گرفته ولي عملاً بيشتر آيات خطاب به يهود مي باشد. مقصود از انحرافات رفتاري، اعمال و گفتاري است كه با معيار ها و هنجارهاي پذيرفته شدۀ يك دين مغاير باشد و در همين راستا اهل كتاب انحرافاتي چون پيمان شكني، تحريف كتاب الهي وآزار و اذيت رساندن به انبياء و حتي در مواردي قتل ايشان را مرتكب گرديدند وعملاً به سرپيچي از پيامبران پرداختند. آنها به سبب اين رفتارهاي منحرفانه، در عملكرد اخلاقيشان دچار انحراف گرديدند؛ چه از نظراخلاق فردي از جمله: عجب و خودپسندي، دشمني اهل كتاب با مظاهر حق، قساوت قلب ، حرص وطمع وحسد و چه از نظر اجتماعي وآن اخلاقياتي كه در تعامل با ديگران داشته انداز جمله:نژادپرستي، استهزاء، نفاق و لجاجت و بخل و كينه ،كه اين ها روحيه اهل كتاب نسبت به اينكه از عذابهاي الهي مصون و ايمن مي باشند را به دنبال دارد.اينها مواردي است كه آيات قرآن كريم بدانها اشاره كرده است. با تأمل در آيات الهي مي توان به اين نكته دست يافت كه ريشۀ انحرافات اخلاقي و رفتاري اهل كتاب، انحرافات اعتقادي اين گروه است.اعتقاد متشكل از توحيد، نبوت و معاد است كه اهل كتاب در هر زمينه دچار انحراف شدند، اعتقاد نادرست آنها به خداوند و صفات الهي باعث شد خود را برتر از ديگران ببينندو همچنين اعتقاد انحرافي آنها نسبت به پيامبران الهي باعث سرپيچي كردن از فرامين ايشان و مخالفت و دشمني با حق مي شد، و اعتقاد نادرست آنها نسبت به معاد باعث مي شد خود را از عذاب الهي مصون بدانند و خود را جزء اوليا و احباي خداوند به شمار مي آورند، البته انحرافات اعتقادي اهل كتاب مبحثي كلامي است كه مجال بررسي در يك مقاله يا رساله مجزا را دارد، لذا پيشنهاد مي شود از سوي محققين محترم موضوعات انحرافات اعتقادي اهل كتاب از ديدگاه قرآن كريم و انگيزه و عاقبت تحريف گري اهل كتاب از ديدگاه قران كريم ، مورد تحقيق قرار گيرد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : مرکزی
  • : اراک
  • : مرکزی - اراک - مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی«س» - سطح سه