تبیین فقهی و حقوقی نفقه اطفال بی سرپرست

شناسه محتوا : 29062

1397/12/04

تعداد بازدید : 122

چكيده در تحقيق حاضر به بررسي نفقه كودكان بي سرپرست و بد سرپرست از منظر فقه اماميه و حقوق اسلامي مي پردازيم در دههاي اخير نگرشها جديدي در مصلحت حمايت از كودكان پديد آمده است و ملل اسلامي همگام با جوامع جهاني سعي دارند با نگاههاي نو نسبت به حقوق كودكان و توسعه آن به گونه هاي مختلف اقدام نمايند فقه اماميه و حقوق اسلامي بر خلاف قوانين بين المللي كه براي كودكان بعد از تولد حقوقي را قائل شده، به قبل از تولد كودكان نيز توجه كرده وبراي دوران جنيني نيز حقوقي را در نظر گرفته اند. از جمله وصيت به نفع حمل، حق ارشاد، وقف كردن، همه قرار و .. به نفع حمل ، نفقه و.... كه همين امر ويژگي ممتاز كننده فقه و حقوق اسلامي با اسناد بين المللي مي باشد. و حقوق كودك بعد از تولد كه بازنده متولد شدنش، حياتش رسميت مي يابد، كودك بايد از بدو تولد نام نيكو داشته باشد امنيت و حق حيات از ديگر حقوق اوست. اما فقه اماميه و حقوق اسلامي به حمايت از كودكان بي سرپرست و بدسرپرست پرداخته و حقوقي براي آنها قائل مي باشند از جمله: تعليم و تربيت كودك و آموزش او، استفاده از خدمات پزشكي و بهداشتي،حق داشتن كاري مناسب و مساعد با وضعيت كودك، حق داشتن خانواده اي سالم (تحت سرپرست خانواده اي سالم قرار گرفتن )زيرا كه فرزند خواندگي در فقه قوانين ايران جز براي اقليت هاي ديني پذيرفته نشده است و قانون حمايت از كودكان بي سرپرست جايگزين آن شده است كه اين كودكان بي سرپرست و بد سرپرست يا در كانون حمايت قرار مي گيرند ويا نبا به درخواست خانواده اي سالم و متعادل تحت سرپرستي آنان قرار مي گيرد، از ديگر حقوق اين كودكان نفقه مي باشد كه نفقه كودكان بر طبق فقه اماميه و حقوق اسلامي به عهده پدر ، مادر، جد پدري مي باشد در غير اين صورت به عهده دولت مي باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : گلستان
  • : گرگان
  • : گلستان - گرگان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا«س» - سطح سه