عفت کلام و نقش آن در روابط اجتماعی از منظر آیات و روایات

شناسه محتوا : 29028

1397/12/04

تعداد بازدید : 376

چكيده عفت كلام عبارت است از خويشتن داري در به كارگيري گفتار ناشايست. اينكه انسان كلام عفيف داشته باشد و ادب و عفت را رعايت كند چرا كه كلام عفيف مي تواند پيوند دهنده انديشه هاي انساني باشد و نقش آرامش بخشي در روابط اجتماعي را ايفا مي كند. كيفيت سخن گفتن و محتواي كلام، نشانه عقل و شعور و ادب انسان است و شخصيت هر كس را در آينه كلامش مي توان شناخت. طرز رفتار و برخورد افراد در اجتماع نقش عفت كلام را براي انسان روشن مي كند. امروزه بي توجهي به ارزش هاي اخلاقي در جامعه و ناديده گرفتن نيازهاي عاطفي و توجه صرف به ابعاد مادي زندگي، زمينه ساز نابساماني هاي اخلاقي، خانوادگي، سياسي و اقتصادي شده است. بنابراين اموزش رموز رفتاري و چگونگي برقراري روابط حسنه در جامعه مي تواند راهكارهايي براي نهادينه كردن اخلاقيات در جامعه باشد. در اين نوشتار به بررسي نقش هاي عفت كلام در روابط اجتماعي پرداخته شده است كه از جمله نقش عفت كلام در روابط اخلاقي خانواده، سياسي و اقتصادي در چند فصل بيان شده سات. هر يك از اين روابط اجتماعي به نوبه خود از اهميت بسزايي برخوردار است. از جمله نقش عفت كلام در روابط اخلاقي كه افراد بايد گفتار پسنديده داشته باشند و بايسته هاي اخلاقي كلام عفيف را درك كنند و از رذايل اخلاقي در گفتار بپرهيزند ، تا آرامش در روابط اخلاقي نصيب انسان شود. نقش عفت كلام در روابط خانوادگي نيز زماني نمود پيدا مي كند كه هر يك از اعضاي خانواده، با استفاده از كلام عفيف به آرامش برسند. چرا كه زيبا سخن گفتن تجلي گر روح آرامش و اعتماد در خانواده است. و همچنين است عفت كلام داشتن در روابط سياسي و اقتصادي، كه هر كدام در جايگاه خود از اهميت و ضرورت خاصي برخوردارند و بايد عوامل كارايي سياست كه عبارتند از : رفق و مدارا و نفي خشنونت ، در روابط كلامي ملاحظه شود. و همچنين در روابط اقتصادي بايد شاخصه هاي كلامي كه عبارتند از : اخلاق مداري، خوش رفتاري با مردم و صداقت و درستكاري ، در بين افراد جامعه ملاحظه شود تا با لحاظ شدن اين موارد در جامعه بتوان از آسايش لازم برخوردار شد. .
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : گلستان
  • : گرگان
  • : گلستان - گرگان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا«س» - سطح سه