شاخصه های جامعه آرمانی از دیدگاه قرآن

شناسه محتوا : 28916

1397/12/04

تعداد بازدید : 70

چكيده با توجه به اينكه امروز انسانها در جوامع مختلف تنها بر منافع مادي خويش توجه دارند و به همديگر به عنوان اعضاي يك جامعه كم نگاه مي كنند، وجود شاخصه¬هايي براي رسيدن به يك جامعه¬آرماني و ايده¬آل مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات باشد و اينكه انسان كيفيت يك جامعه در همه زمينه¬ها را مد نظر مي¬گيرد. تحقيق پيش رو براي پاسخ به اين سؤال اصلي است كه قرآن شاخصه¬هاي جامعه آرماني را چگونه ترسيم و بيان كرده است كه باتوجه به روش توصيفي و تحليلي تحقيق و در بررسي تفاسير و كتب و مقالات و فضاهاي مرتبط اين نتيجه حاصل شد كه شاخصه¬هايي چون: علم، امربه معروف و نهي از منكر، آرمان¬خواهي، استقلال فرهنگي، پايبندي به فرهنگ اسلامي و نپذيرفتن فرهنگ بيگانه، داشتن برنامه¬هاي فرهنگي سالم و... در زمينه فرهنگي؛ رعايت اخلاق به خصوص اخلاق اجتماعي مانند: خوش رويي، عدالت، رعايت امانت، تعاون در كارهاي نيك، گذشت و فداكاري و... در عرصه اجتماعي؛ داشتن تدبير و توانايي اداره كشور و عالم بودن به فن مملكت داري اسلامي صحيح، وجود يك رهبر آگاه، بصير، شجاع و به تعبير ديگر ولايت فقيه و پذيرش او از طرف مردم در سياست؛ تقوا، توبه، توجه به مبدأ و معاد، امانتداري و... به عنوان راه-هايي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه: ربا، كم¬فروشي، اسراف، اختلاس، رشوه و... كه در جامعه رايج است در ميدان اقتصادي، از مؤلفه¬هاي برجسته و اصلي مورد نظر قرآن كريم براي جامعه آرماني مي باشد، جامعه¬اي كه قرآن به آن وعده داده و تخلف ناپذير است. واژگان كليدي: شاخص، جامعه، آرمان، فرهنگ، اقتصاد، سياست، ولايت فقيه
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : مازندران
  • : بابل
  • : مازندران - بابل - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهراء«س» - سطح سه