رمز موفقیت در آزمون های الهی از منظر آیات و روایات

شناسه محتوا : 28908

1397/12/04

تعداد بازدید : 83

يكي از محوري ترين مباحث قرآني، بحث ابتلا و امتحان در قرآن است كه اطلاع و آگاهي از معنا و رمز موفقيت در آزمون هاي الهي و عمل به آن تاثير غير قابل انكاري در سعادت بشر دارد. موضوع اين تحقيق ، رمز موفقيت در آزمون هاي الهي از ديدگاه قرآن و روايات است. همانطور كه مي دانيم ، امتحان هم در قالب نعمت و هم بلا براي انسان ، شكل مي گيرد. به طور طبيعي اكثر انسان ها در موارد سختي و ناراحتي خود را در معرض امتحان مي بينند و همچنين در مقابل آن جزع و فزع مي كنند، ضرورت ديده شد تا پيرامون اين مساله تحقيق نموده و به اين هدف كه همان آگاهي يافتن از رموز موفقيت در آزمون ها از ديدگاه آيات و روايات است ، دست يابم. اين مساله در سه بعد شناختي، عاطفي و رفتاري بررسي گرديده است و به روش توصيفي و تحليلي نوشته شده و نويسنده پس از مفهوم شناسي واژه هاي آزمون، ابتلاء، به اين نكته مي پردازد كه رمز موفقيت در آزمون هاي الهي عوامل شناختي مانند؛ شناخت ابزار و شناخت مسائل اعتقادي (توحيد، معاد و...)، عوامل عاطفي مانند؛ ( اميد، آرامش، محبت، عفو و....) و عوامل رفتاري ازجمله؛ عوامل عبادي(نماز، روزه، و...) و اخلاقي (صبر، تزكيه و تهذيب نفس و ..) است كه از نظر قرآن رمز موفقيت در هر آزمون الهي متناسب با آن آزمون متفاوت مي باشد كه اگر هر فردي با توجه به آن آزمون به اين عوامل توجه كند موفق مي شود. كليد واژه ها: رمز موفقيت/ آزمون الهي/ عوامل شناختي/ عوامل عاطفي/ عوامل رفتاري.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : کرمان
  • : رفسنجان
  • : کرمان - رفسنجان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینب کبری«علیهاالسلام»