بوشهر كرسي آزاد انديشي دستاوردهای چهل سالگی انقلاب اسلامی درحوزه های علمیه در سطح شهرستان گناوه

شناسه محتوا : 28845

1397/10/12

تعداد بازدید : 230

  • : بوشهر
  • : گناوه
  • : الزهراء(س)
  • : حبوبه ملک زاده،زهراتوزی،کبری جوهری،معصومه شاهین زاده
  • : عاطفه باوی ،سمیه سادات موسوی
  • : خانم حیدری

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :
باپیروزی انقلاب اسلامی واقدامات ارزنده امام خمینی ره فعالیت های حوزه علمیه رونق خاصی پیداکردوبه سوی اهداف متعالی خودنزدیک ترشد وپیشرفت فراوانی دراین زمینه شاهدبودیم وتوانستیم نسبت به شبهات وهجمه ها مبارزه کنیم اکنون جوانان مستعددرحوزه های علمیه سبب شده که حوزه رشدبالندگی مناسبی داشته باشد.پیشرفت حوزه های علمیه ازدستاوردهای انقلاب اسلامی است که موجب فخرومباهات روحانیون می باشد

 

چکیده نظرات استاد منتقد :
حوزهای علمیه بایدچهارخروجی اصلی وعمده داشته باشند:
1-مجتهده
2-مبلغ
3-پژوهشگر
4-عارف ومربی اخلاق
که این مواردبه نحوشایسته وبایسته درحوزه های خواهران صورت نگرفته است هرچندکه تاحدودی روحانیون برادروجوددارد
امروزه دربین روحانیون اشرافی گری وتجملگرادیده می شود
نتایج دیدگاه موافق:
حوزه پس ازانقلاب دستاوردهای چشمگیری داشته :
تحول قالب سنتی حوزه ها
انسجام بیشترحوزه ها
افزایش چشمگیرتعدادطلاب وروحانیون
افزایش مدارس علمیه
رشدوبالندگی طلاب درحوزها
عدم وابستگی حوزه وروحانیت به حکومت درطول تاریخ
نتایج دیدگاه مخالف:
تفاوت طبقاتی بین مردم وروحانیون  وجوددارد
جایگاه روحانیون قبل ازانقلاب ملموس تربود
روحانیت قبل ازانقلاب بسیارتاثیرگذارتربود
شاخص های حوزه انقلابی درمیان حوزه هاضعیف هستندهرچندکه مقام معظم رهبری ره انهارامتذکرمی شوند
جمع بندی:
بی شک تفاوت های آشکاری بین حوزه  های علمیه قبل وبعدازانقلاب وجوددارد حوزه های علمیه درجامعه تاثیرگذاربوده اندوانقلاب اسلامی دستاوردهای فراوانی برای روحانیون داشته اما هنوزشاخص های حوزه انقلابی درمدارس علمیه قوی ونهادینه نشده اندکه این امرهم باگذشت زمان وهمت والای طلاب انشاالله بزودی صورت خواهدگرفت

---
 

مطالب مرتبط