گلستان کرسی آزاد اندیشی ررسی روابط دختر و پسر

شناسه محتوا : 28799

1397/09/17

تعداد بازدید : 86

  • : گلستان
  • : بندر تركمن
  • : فاطمه الزهرا (س)
  • : آقاي حسيني
  • : آقاي عين الكمال
  • : آقاي ریاحی

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :
عصر ، عصر ارتباطات است و ارتباط بهترین وسیله شناخت محسوب می گردد. انسان  زمانی که به بلوغ می رسد به طور طبیعی گرایش به جنس مخالف دارد .انسان باید ابن الزمان باشد اگر نخواهیم با جنس مخالف ارتباط داشته باشیم از زمان دور مانده ایم .شرایط و زمان کنونی ارتباط رااقتضا می کند .

 استاد منتقد: 
ارتباط مختص به زمان مانیست و درآن زمان نیز برای گسترش اسلام ارتباط وجود داشته است منتهی امروزه عصر ارتباطات است و ماشاهده گسترش ارتباطات به شکل های گوناگون هستیم . ارتباط دختر و پسر به سه دسته  تقسیم می شود : ارتباط افراطی و آزاد –ارتباط تفریطی  به معنای حذف کامل ارتباط بین دختر و پسر و پشت به پشت هم-ارتباط اعتدالی که مورد قبول اسلام است بی شک انتخاب درست درزندگی متوقف برداشتن ارتباط است منتهی ارتباط بارعایت ضوابط زیرااین ضوابط و حدود به دختر و پسر کمک خواهند کرد که فردی مناسب رابرای ازدواج تعیین نمایند .اینگونه روابط که به منزله شناخت برقرار می گردداگر به جهت شناخت عقلانی طرفین بانظارت والدین  باشد مانعی ندارد و نباید به جهت شناخت احساسی رابطه راایجاد کرد ارتباط افسار گسیخته ،ارتباط شهوانی است و امروزه 70درصد طلاق ها به خاطر ارتباط های شهوانی است .  
 نتایج  دیدگاه موافق: 
ارتباط دختر و پسر به دلیل محقق شدن شناخت طرفین که زمینه ساز  ازدواج  است مانعی ندارد .همچنین دلایل دیگری مانند استقلال دادن به زنان و احترام به شعور آنان وجوددارد که باعث می شوددختران را از ارتباط با پسران  نتوان منع کرد .
نتایج دیدگاه مخالف :
روابط که به منزله شناخت برقرار می گردداگر به جهت شناخت عقلانی طرفین بانظارت والدین  باشد مانعی ندارد و نباید به جهت شناخت احساسی رابطه راایجاد کرد.زیرا روابطی که برمبنی شناخت احساسی اتفاق می افتند آسیب های ازقبیل ایجاد جو بدبینی برای دختران ،اضطراب و تشویش ، محرومیت از ازدواج پاک و درست ، عدم تشکیل خانواده ،بیماری های روحی روانی ،تاخیر در امر ازدواج ، کم رنگ شدن ارزش های مکتب مهدوی و.....رابه دنبال دارند
جمع بندی داور :
عواملی ازقبیل ترویج خیانت ها، عدم ارضای نیاز عاطفی دختران و پسران در خانواده ها ،موبایل ،فضاهای مجازی تلگرام و.... باعث تسهیل در روابط دختران و پسران در جامعه امروز شده است که آسیب های چون جو بدنامی ، بی اعتمادی ، افزایش طلاق و گسستن خانواده ها را به دنبال دارد . ارتباط بین دختر و پسر زمانی صحیح است که به قصد ازدواج و بامحدودینت و نظارت والدین درچند جلسه اتفاق بیفتد نه ارتباط های طولانی . زیراروابط درابتدابه شکل عادت بعدوابستگی و درادامه تبدیل به علاقه ، محبت و درنهایت به حس ملاکیت منتهی میشود وسرانجام تصمیم بر خودکشی .و این ارتباطها تنها به دختران برنمی گردد. بلکه متاسفانه در برخی خانواده هاهم شاهد این مسائل هستیم که راهکارآن اعتما د سازی در خانه هااست .و سه شاخصه تفکر ، شخصیت  و حریت به عنوان کلید اگر دربین دختران محقق گرددبسیاری از آسیب ها و آفت ها ی ارتباطات ازمیان برداشته خواهد شد.