آسيب شناسي بنيان خانواده از نظر قرآن و روايات

شناسه محتوا : 28792

1397/09/13

تعداد بازدید : 90

نظام خانواده در متون ديني از جايگاه زيرساختي مهمي نسبت به فرد و جامعه برخوردار مي¬باشد اما در عصر حاضر اين نظام با چالش¬هاي اساسي با اشكال مختلف شناختي، اخلاقي ورفتاري، نگرشي و عقيدتي روبه¬رو گرديده است. آسيب شناسي بنيان خانواده موضوعي است كه محقق به منظور دستيابي به اهداف زير به آن پرداخته است، آشنايي خانواده¬¬ها با آسيب¬هاي شناختي، اخلاقي و رفتاري، نگرشي و عقيدتي كه بنيان خانواده را تهديد مي¬كند، تا با شناسايي اين آسيب¬ ها در صدد رفع اين مشكلات بر¬آييم. اين تحقيق، با بهره گيري از روش توصيفي- تحليلي و روش كتابخانه¬اي به بررسي و تحليل برخي از اين آسيب¬ها پرداخته است. مهمترين نتايج اين نوشتار، درحوزه آسيب¬¬هاي شناختي اين است كه در بيشتر مواقع آسيب¬هاي خانوادگي ناشي از عدم آگاهي و شناخت صحيح است. از مهمترين اين آسيب¬ها مي¬توان به عدم شناخت از نيازهاي جسمي، عاطفي و جنسي زن و مرد و عدم شناخت اعضاي خانوده در برخورد با فضاي مجازي اشاره كرد. در حوزه آسيب¬¬هاي اخلاقي و رفتاري نيز اين¬ آسيب¬ها حائز اهميت مي¬باشند و خانواده ها بايد نسبت به اين آسيب¬ها آگاهي و آموزش كافي پيدا كرده تا شاهد اين آسيب¬ها در جامعه نباشيم. و از مهمترين آن¬ها مي¬توان نداشتن صداقت، عدم مهارت¬هاي رابطه جنسي را نام برد. در حوزه آسيب¬هاي نگرشي و عقيدتي، نيز اعتقادات و نگرش ديني زوجين يكي ازروش¬هاي مناسب براي پيشگيري و كاهش آسيب¬هاي خانواده است. ضعف اعتقادي ، معادباوري، مادي گرايي و كمرنگ شدن معنويت در خانواده¬ها از مهمترين اين آسيب¬ها مي¬باشند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : مركز آموزش‌هاي غيرحضوري