تاثير استغفار بر انسان از منظر آيات و روايات

شناسه محتوا : 28749

1397/08/29

تعداد بازدید : 90

چكيده تكامل و پيشرفت در تمامي عرصه هاي زندگي، خصوصاً تطوّر در عالم هستي و تعالي جان و دل از خواستگاههاي آدمي ميباشد لكن گهگاه بدليل نقصان و خطا از تلاش باز ميايستد. آنچه در اين تحقيق مورد تفحص قرار گرفته، تأثير استغفار از منظر آيات و روايات ميباشد مسألۀ استغفار و تأثيرات آن بر انسان، از مسائلي است كه از دير باز، مورد توجّه محدثّان و مفسّران بوده است. از آنجا كه قرآن و سنّت، دو منبع اصيل شناخت براي مسلمانان محسوب ميشود، از اين منظر بررسي مسألۀ استغفار، اهميتي ويژه پيدا ميكند. سؤال اساسي در اين پژوهش از اين قرار بوده است كه «تأثير استغفار بر انسان از منظر آيات و روايات چگونه است؟» اين پايان نامه در چهار فصل تنظيم گرديده است. فصل اول در بردارنده كليات و مفاهيم است و فصل دوم با عنوان «مباحث پيراموني استغفار»، شامل دو گفتار است: 1- اوصاف استغفار، 2- تفاوت استغفار با الفاظ همسو. فصل سوم به آثار مادي استغفار، و فصل چهارم به آثار معنوي استغفار در دنيا و آخرت پرداخته است. بنابراين در اين پژوهش ذرهاي اندك از ميان درياي عظيم و پرتلاطم معارف حقۀ اسلام را در نهايت تلاش توان اين كامل به رشتۀ تأليف در آمده است. در پايان، فرضيۀ پژوهش به اثبات رسيده كه استغفار داراي تأثيرات بسيار مادي و معنوي، در دنيا و آخرت است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : معصوميه