مازندران كرسي آزاد انديشي ارتباط زن و مرد نامحرم آري يا خير؟

شناسه محتوا : 28729

1397/08/23

تعداد بازدید : 131

  • : مازندران
  • : جويبار
  • : الزهرا(س)
  • : خانم اکبرنژاد
  • : جمعي از طلاب
  • : خانم زهرا پور

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :

زن و مرد نامحرم مانند آتش وپنبه اند که طبق حکم عقل ، باید از هم دور نگه داشته شوند.شهید مطهری روایاتی را که  بر منع حضور زنان در جامعه دلا لت دارد را توصیه اخلاقی می داند نه فقهی.شکی نیست که معاشرت دو جنس مخالف می تواند در پاره ای از موارد یکی از لغزشگاههای بزرگ به حساب آید ،اما آیا می توان به این دلیل حتی با رعایت های لازم ،هرگونه ارتباطی را محکوم کرد؟ 
جواب:اصل ارتباط وگفتگو،معاشرت ومصاحبت، ،سلام واحوالپرسی زن ومرد با رعایت موازین شرعی ممنوعیتی ندارد .هرچند نمی توان خطرات ناشی از روابط ناسالم دختروپسر وهمچنین زن ومرد را دست کم تلقی کرد. اما باید از افراط وتفریط بپرهیزند معیار در ارتباط درست حفظ حریم هاست .
ارتباط ها دو گونه است برخی خانوادگی وبرخی در جامعه برای علم آموزی و یا تصدی مشاغل است. وگاهی حضور زن در اجتماع واجب ،گاهی مکروه وگاهی حرام است .
ضوابط حضور اجتماعی زن ومرد1- ستروپوشش2-نهی از تبرج وخود نمایی3- عدم اختلاط4-حفظ عفاف در گفتار5-عفت در راه رفتن 6- عفت در نگاه

چکیده نظرات استاد منتقد :
در زندگی بشر امروز ،ارتباط از اهمت به سزایی برخورداراست و امروزه اختلاط های غیر قابل اجتناب زنان ومردان در اجتماع به علت  ظهور مناسبات اجتماعی جدید ضروری است  همچنین انسانها آزاد آفریده شدند وایجاد هرنوع محدودیت در ارتباط زن و مرد باعث برانگیختن حساسیت وافزایش اشتیاق آنان می شود.
اعتماد به مخاطب شرط اصلی برای برقراری ارتباط وتبادل اطلاعات وهمکاری است .در ضمن هر استانی طبق عرف خود معاشرت می کندنباید آنها را متهم به بی قیدی نمود.  به طور مثال در برخی  فرهنگ ها، فامیل نسبی وسببی را مثل محارم خود می داننداما با یک درجه پایین تر  وارتباط صمیمی برقرار می کنند.
اسلام گفتگوی زن ومرد نامحرم را در صورتی که نازوکرشمه ای در کلام نباشد را پذیرفته است در حالیکه عدم سلام واحوالپرسی وگاهی عدم صحبت با کسی که شروع به صحبت کرده ، توهین به اوست و..


نتایج دیدگاه موافق:
فواید ارتباط آزاد
1-تعامل بیشتر با همکاران ودوستان وپیشرفت کارها
2- ایجاد فضای صمیمی
3- یافتن زوج هم کفو

نتایج دیدگاه مخالف :
آسیب های روابط آزاد وبی قیدو بند :
1-    انحرافات جنسی و اخلاقی
2-بیماریهای روانی
3-سرکوبی استعدادها وناکارآمدی شغلی
4-آسیبهای معنوی که شامل : شکل گیری عشق های مجازی
5- آسیبهای خانوادگی : فروپاشی خانواده، ازدواج ناموفق،کاهش لذت جنسی
6- آسیب های اجتماعی


 جمع بندی داور :
غریزه جنسی یکی از قویترین غرایزاست که فقط ایمان می تواند برآن غلبه کند.اساسا آهن ربای جذب بین زن ومرد در نظام خلقت برای تداوم نسل قرار داده شده وبرای حفظ آن  باید زن مواظب خودش باشد ودرگفتار ورفتار حدود شرعی را رعایت کند.  لغزشها گاهی با یک جمله آغاز می شود ازاین رو در هر ارتباطی ابتدا باید با نگاه بی اعتمادی باشد در هر مرحله باید خود راحفظ کرد مدل درستی که اسلام قرار می دهد این است که باید تفکیک سنی قائل شویم در یک سنینی سلام هم نباید کرد.زن در جامعه باید طوری حرکت کند که مردی در دل وی جا باز نکند و او نیز در دل مردی قرار نگیرد. 
 

مطالب مرتبط