موجبات و مراتب پاداش از منظر قرآن

شناسه محتوا : 28699

1397/08/14

تعداد بازدید : 70

بر اساس آيات قرآن، پاداش، موجبات و مراتبي دارد. پاداش عامل مهمي در تشويق، ايجاد انگيزه و افزايش انجام كردارهاي نيك در افراد به شمار مي¬رود. با بررسي موجبات پاداش و ذكر موارد آن در قرآن، موجبات معرفتي-اعتقادي شامل ايمان به خدا، پيامبران، قرآن، آخرت و...است و موجبات اخلاقي-گرايشي شامل عفو و بخشش، وفاي به عهد، امانتداري، راستگويي و...است و در نهايت موجبات رفتاري شامل نماز، روزه، انفاق، جهاد و...هستند.بنا بر آثاري كه اين موجبات دارند، انسان را بر آن مي¬دارد كه اعتقادات خود را محكم، متخلق به اخلاق وبه دستورات الهي عمل كند ودر صورتي كه همراه با اخلاص باشند، انسان به پاداش عظيم الهي دست مي¬يابد. همچنين با بيان نتايج ايمان و عمل صالح كه در بسياري از آيات در كنار هم ذكر شده¬اند، به دست مي¬آيد كه خداوند به هر يك از مومنان به تناسب عمل صالحي كه انجام مي¬دهند، مرتبه¬اي از پاداش را عطا مي¬فرمايد. پاداش مادي خداوند در دنيا، محبتي كه در دلهاي ديگران براي مومنين قرار مي¬دهد كه باعث عزت و اعتماد ديگران به آنها مي¬شود، بركات در نسل آنها قرار مي¬دهد، مشكلات آنها را با تقوا، توكل و استغفاري كه دارند، حل مي¬كند. بواسطه صله رحم، خوش اخلاقي، شكر نعمت و انفاق به ديگران، عمر و روزي¬شان را افزايش مي¬دهد. بركات زمين و آسمان بر آنها گشوده مي¬شود. پاداش معنوي خداوند در دنيا، حيات طيب، شرح صدر، علم و حكمت، آرامش روحي، بصيرتي كه حق را از باطل تشخيص مي¬دهند و خارج شدن از ولايت شيطان است. همچنين پاداش¬هاي اخروي به مراتب برتر از پاداش¬هاي دنيوي هستند. برترين پاداش معنوي (روحاني) آخرت، خشنودي خداوند، همنشيني و دوستي با صاحبان فضيلت، دريافت تحيات و احترام ويژه الهي، نشاط فوق العاده و عاري از غم و رنج، كسب امنيت و رسيدن به مقام امين است. علاوه براين مومنين از پاداش¬هاي جسماني آخرت از جمله: باغ¬ها و سايه¬هاي لذت بخش بهشت، همسرا بهشتي، قصرها، فرش¬ها و ارايك، غذاها و شراب¬هاي طهور، لباس¬ها و زينت¬هاي بهشتي بهره¬مند مي¬شوند و با توجه به ايمان و اعمال صالح افراد، مراتبشان در بهشت متفاوت است. اين تحقيق، به روش توصيفي-تحليلي، اسنادي و با استفاده از منابع تفسيري به بيان برخي از موجبات و مراتب پاداش از منظر قرآن مي¬پردازد. به نظر مي¬رسد پاداش، باعث تقويت، تثبيت اعتقاد و عامل مهمي در جلوگيري از بدي¬ها و انجام تكاليف افراد است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : هرمزگان
  • : بندرعباس
  • : فاطمه‌معصومه«س»