مازندران كرسي آزاد انديشي نقد وبررسی سند2030

شناسه محتوا : 28688

1397/08/12

تعداد بازدید : 104

مازندران كرسي آزاد انديشي سند 2030 آري يا خير؟
  • : مازندران
  • : تنكابن
  • : فاطمه الزهرا (س)
  • : آقاي دکتر محسن غفاری
  • : طلاب
  • : خانم خدیجه پلهم عباسی

چکیده نظرات استاد ارائه کننده:

سند 2030 مصوبه شهریور1395 بوده که درراستای آن کشورهای متعهد این سند باید با اجرایی کردن آن درکشورهای خود ودادن گزارش به سازمان یونسکومتعهد شده اند.وموضوعاتی دراین سندوجود داشته از قبیل:برابری وفراگیری بودن،برابری مادام العمر،کیفیت آموزشی،برابری جنسیتی و...که اشکالات زیادی به این سند وارد بوده که درراس آن بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)می باشد که ایشان اصل این سند را اشتباه ورد نموده اندچون با اعتقادات وهویت ایرانی اسلامی ما سنخیت نداشته است.وباید گفت این سند واجرای آن با یک سری از اصل های قانون در تضاد است که دراصل 153 قانون اساسی هرگونه قرارداد ی که باعث سلطه بیگانه برکشورشود ممنوع بوده است.واین نشان دهنده عدم آگاهی مسئولین اجرایی این سند از قانون اساسی وعدم انگیزش دینی در آنان می باشدچکیده نظرات استاد منتقد :
سند 2030 واجرایی کردن آن نشان دهنده به روزبودن سیستم آموزشی کشوروجهانی شدن آن بوده است واجرای آن درکشور سبب بالا رفتن اطلاعات اقشار جامعه بالاخص دانش آموزان از مسائل مختلف روز مانند مسائل جنسی وتساوی جنسیتی. برابری مادام العمر.بوده است .واگر مخالف موازین اسلام است چرا مسئولین اجرایی کشور آن را امضا نمودند و اگر با طل ومردود می باشد چرا دربعضی از مراکز آموزشی در حال اجرا می باشد؟
    
نتایج دیدگاه موافق:
1-این سند مناسب بوده وقابل اجرا در کشور بوده.
2-اجرای این سند سبب بالا رفتن اطلاعات افراد جامعه درمسائل مختلف  می باشد.
3- اجرای این سند نشان دهنده به روز بودن وجهانی شدن سیستم آموزشی کشور بوده است.
4- اگر این سند اشکال دارد چرا مسئولین مربوطه آن راتایید نموده ودر بعضی از مکانهای آموزشی درحال اجراست.

نتایج دیدگاه مخالف :
1-اصل سند 2030 چون با موازین اسلامی ما مغایرت داشته است از اصل باطل ومردود بوده است.
2- اسلام به عدالت جنسیت معتقد است اما دراین سند به تساوی جنسیتی اعتقاد دارند.
3- ما درکشوری زندگی میکنیم که اسلامی بوده اماآموزهایی که دراین سند وجود دارد منافی با اصول وقوانین اسلامی بوده است وحتی برضد آن نیز بوده است.

 جمع بندی داور : 

به نظر می رسد یک فرهنگ آمریکایی با بهانه جهانی شدن در قالب مصوبات بین المللی از قبیل یونسکووسایر مجامع بین المللی وبا نام فرهنگ به سایر کشورها تحمیل می کنند ودر پس پرده در پیاده سازی والقاء افکار،فرهنگ واهداف خود وبه دنبال منافع شخصی خود بوده است ودر حالی که از نظر کارشناسان سند 2030 یونسکو سند بردگی فکری،اخلاقی وخانوادگی جامعه ایرانی می دانند از آن به عنوان کاپیتولاسیون فرهنگی یاد می کنند.
 

مطالب مرتبط