يزد كرسي آزاد انديشي حمایت ازکالای ایرانی آری یا خیر

شناسه محتوا : 28581

1397/07/24

تعداد بازدید : 90

  • : يزد
  • : هرات
  • : کوثر
  • : خانم فاطمه تاج آبادی
  • : خانم صغري حيدري
  • : خانم زهرا سلیمانزاده

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :
پیرو بیانات رهبر فرزانه انقلاب و حمایت از تولید کالای ایرانی و نانم گذاري براي سال 1397  به این نام، کرسی حمایت از کالای ایرانی برگزار شد. در ابتدای کرسی ارائه دهنده به طرح موضوع حمایت از کالای ایرانی پرداخت  وگفت حمایت از کالای ایرانی حمایت از تولید ،اشتغال وپیشرفت کشور  وجامعه است ،وی حمایت از کالای ایرانی وتولید کنندگان محصولات با کیفیت را بسیار مهم وحیاتی دانست و افزود :باید مسئولین با برداشتن موانع وتشویق سرمایه گذاران و ترغیب مردم به خرید کالای وطنی به رشد و با لندگی کشور کمک کنند. و در ادامه به بزرگوارانی مثل آیت الله مرعشی ،آیت الله مدرس ،آیت الله بافقی ،درمورد استفاده از کالای ایرانی که خود مبدا عمل بوده اند وشهید آیت الله مدرس  درجایی فرمودند :من لباسم را عوض نمیکنم مگر اینکه پارچه ایرانی در بازار بیاید  وآن راتهیه کنم و نکته مهم دیگر فرهنگ سازی در جامعه است که اولا مسئولین ونهادهای مختلف باید به میدان بیایند و تعصب به جنس ایرانی داشته باشند و دوما شهر به شهر ،محله به محله و روستا به روستا کار فرهنگ سازی را انجام دهیم و در جمع این افراد رسالت این باشد که ضرورت حمایت از کالای داخلی را به درستی تبیین کنیم


چکیده نظرات استاد منتقد :
1-کالای ایرانی کیفیت ندارد.

2- در برخی موارد کالای  ایرانی گرانتر است.

3-فرهنگ عمومی جامعه کالای ایرانی را نمی پسندد مثل خرید جهیزیه که خانواده  همسر ایراد می گیرند از اینکه خانواده عروس کالای ایرانی را به عنوان جهیزیه بخرند.4-  مسئولین از کالای خارجی استفاده می کنند.

نتایج دیدگاه موافق:
1-درست ا ست که جنس ایرانی ازلحاظ کیفیت تاحدی پایین است ،اولا همه اجناس بی کیفیت نیست ،ولی آیا جنس چینی یا اجناس خارجی دیگر کیفیتش ازاجناس ایرانی بالاتر است ،مسلما نه،و با این کار فقط ما به اقتصاد مملکت خودمان ضربه می زنیم وباعث تعطیلی صدها کارخانه وبیکاری صدها کارگر ایرانی می شویم  2-صد درصد اگر هر خانواده ایرانی یک کالای ایرانی خرید کند،همین روی هم رفته می شود هزاران جنس که می تواند یک جامعه را تشکیل  وبازار رونق اقثصادی پیدا کند 3-درمورد مسئله سوم اولا مشکل از تولید کننده سودجو است که دولت باید وارد شود ومبارزه کند دوما :دربیشتر مواقع تولید کننده سرمایه ای ندارد وباید دولت حمایتش کند سوما: مصرف کنندگان هم باید مطالبه گر باشند ودر مورد کیفیت کالاها انتقاد کنند وپیشنهاد دهند 4- ماقبول داریم که هم جنس با کیفیت داریم وهم بی کیفیت ،پس ماباید به عنوان یک ایرانی حمایت کنیم تا رشد اقتصادی زیاد شود وباعث زیاد شدن رقابت شده  وکارخانه های متعددی وارد بازار کار می شوند وکیفیت بالا می رود واین باعث می شود بیکاری کم شده وفساد از بین می رود وکشور به یک رشد خاصی برسد ونهایتا راه خودکفایی را دنبال کند.


نتایج دیدگاه مخالف :

دیدگاه اول مخالف این بود که کالای ایرانی بی کیفیت است

دیدگاه دوم اینکه آیا خریدن یک کالا توسط یک خانواده  باعث رونق اقتصاد کشور می شود

دید گاه سوم اینکه چرا دولت جهت تقویت کیفیت کالاها برنامه جدی انجام نمی دهد.

دیدگاه چهارم اینکه گاهی مواقع تاکید طلبه برای خرید کالای ایرانی ضمن مخالفت اعضا خانواده بعضا باعث مشاجره می شود.


جمع بندی داور :
حمایت ازکالای ایرانی ورونق اقثصادکشوریک ضرورت است وآحادجامعه بایدنسبت به آن حساسیت داشته باشندلذا بعضا گرچه به واسطه تبلیغات انجام شده ،خرید کالای خارجی یک ارزش محسوب می شود.امامابایددرمحیط خانواده ودوستان به عنوان یک سربازولایت ایفای نقش کنیم وبه روشنگری دراین خصوص بپردازیم مسلما اگرموضوع خوب تبیین وتفهیم شودتاثیرگزارخواهدبود،ازجملهموضوعاتی که میتوانیم درراستای روشنگری نسبت به خرید کالای ایرانی داشته باشیم1-حب وطن2-نوع دوستی و.... می باشد

مطالب مرتبط