چهار محال وبختیاری کرسی آزاد اندیشی اطاعت از همسر ،محبوبیت یا محدودیت

شناسه محتوا : 28574

1397/07/23

تعداد بازدید : 148

  • : چهار محال وبختیاری
  • : فرخ شهر
  • : كوثر
  • : خانم آزاده محمدی
  • : خانم آمنه شاهرخی
  • : خانم الهام زكي زاده

چکیده نظرات استاد ارائه کننده بحث :
خداوند مرد را فطرتا طالب ریاست و مدیریت خلق کرده است بنابراین براساس آیه 34 سوره نساءمدیریت وسرپرستی را به مرد و اطاعت زن از اورا ضروری وواجب کرده ا ست  واین اطاعت به خاطر انفاقاتی مثل پرداخت مهریه ،نفقه ،ووظیفه نان آوری است که بر عهده مرد گذشته شده است.
تمکین به دوقسم تقسیم می شود :1- تمکین خاص که واجب است 2- تمکین عام که از مواردی است  که کمال زن را به دنبال دارد .همانطور که آزمایش وکمال مرد با سختی صورت می گیرد واز جان ومال وخانواده اش می گذرد وجهاد می کند در راه خدا پس جهاد زن هم خوب شوهر داری کردن است . 

چکیده نظرات استاد منتقد :
یکی از مصادیق خشونت ،خشونت های مرد علیه زن می باشد .اطاعت از همسر وریاست مرد بر خانواده از عواملی است که زمینه  ساز رفتارهای خشونت آمیز می شود .
اطاعت زن از همسرش منجر به کمرنگ شدن حضور زن در اجتماع ودر نتیجه عدم بینش سیاسی واجتماعی او می شود .
اطاعت از همسر توقع مرد را بالا برده وموجب تحقیر زن می شود واورا ا ز زندگی دلسرد می کند. 


نتایج دیدگاه موافق:
اطاعت از همسر اگر با سیاست وفکر درست باشد نه تنها باعث وابسته شدن وتحقیر زن نیست بلکه باعث آرامش او می شود ،مشکل اصلی خیلی خانواده ها بر می گردد به اینکه مهارت های زندگی زنا شویی را به فرزندان خود آموزش نمی دهند اگرزن سیاست وتدبیر داشته باشد وهدفش کسب رضایت الهی باشد اطاعت او از همسر در امور دینی وشرعی نه تنها برای او شیرین می شود بلکه برای او محبوبیت به دنبال دارد.


نتایج دیدگاه مخالف :
1-اطاعت محض زن از مرد باعث عدم شکوفایی زن ووابسته شدن شدید او به مرد می شود و اصل مشورت در زندگی کمرنگ  می شود .
2-اطاعت همیشگی زن از همسرش ،توقع مرد را بالا برده وباعث تحقیر زن می شودو موجب دل سرد شدن زن از زندگی می شود.
3-اطاعت زن از مرد موجب  ظلم وتعدی به زن می شود . جمع بندی داور :
اطاعت زن از همسر در مواردی چون بدون اجازه خارج نشدن از منزل شاید از یک منظر محدودیت حساب شود اما   این محدودیت زمینه محبوبیت وکمال را برای زن به همراه دارد چرا که زن ابتدا اطاعت از امر خدا می کند .اطاعت زن از مرد مطلق نیست بلکه مقید است به اموری که باعث ظلم وتعدی در حق زن نباشد.
 

مطالب مرتبط