نقش تقوي در پيشگيري از جرم از منظر آيات و روايات

شناسه محتوا : 28343

1397/06/06

تعداد بازدید : 288

چكيده اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين تأثير تقوا و پيشگيري از جرم از طريق مديريت اراده، هيجان و رفتار است. روش كار در اين پايان‌نامه به اين صورت است كه پس از شناخت و توصيف مباني شكل‌گيري اراده و هيجان عواطف و رفتار به بررسي آيات و روايات منطبق بر آن پرداخته و مطالب را به هم پيوند داده تا با استفاده از دستورالعمل‌هاي اسلام، خاصه مبحث مورد نظر ما يعني تقوا، به بيان مديريت، جهت‌دهي و تنظيم عواملي چون اراده، هيجان، عواطف در رفتارهاي انسان بپردازد يافته‌هاي اين تحقيق حاكي از اين است كه تقوا مي‌تواند اراده و انگيزه‌ي رفتارهاي مجرمانه را سست و هيجان‌هاي عواطف را تقليل و كنترل كند و از بروز رفتارهاي مجرمانه پيشگيري به عمل آورد؛ بنابراين مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه تقوا از طريق كنترل آگاهانه و هوشمندانه‌ي انگيزه‌ها و هيجانات فرد مي‌تواند نقش حياتي در سلامت رفتار فردي و اجتماعي انسان ونيز بر پيشگيري از جرم داشته باشد. بخشي از مقدمه: به‌طور خلاصه اين پايان‌نامه در چهار فصل وجوه مختلف اين موضوع را مورد كنكاش قرار مي‌دهد: فصل اول به كليات و مفهوم شناسي طرح مي‌پردازد، طرح پژوهش و مفاهيم تقوا، پيشگيري و جرم در اين فصل از لحاظ لغت و اصطلاح بررسي‌شده است. در فصل دوم ضرورت تنظيم اراده، مديريت و كنترل خواسته‌ها و چگونگي كاربرد مديريت اراده در پيشگيري از جرم از طريق تقوا مورد مطالعه قرارگرفته است. توانايي در مديريت هيجان و تكنيك‌هاي آن، شناخت هوشيارانه‌ي عواطف مثبت و منفي و نحوه‌ي تنظيم آن‌ها از طريق تقوا در فصل سوم مورد تحليل واقع‌شده است. در پايان، رفتارهاي فردي و اجتماعي، نحوه‌ي مديريت آن و چگونگي تأثير تقوا بر پيشگيري از بروز رفتارهاي ناپسند و مجرمانه در قالب فصل چهارم بيان‌شده است. آنچه در پايان كار به دست آمد اين بود كه: تقوا توشه‌اي است كه به انسان كمك مي‌كند كه اراده‌اش را تقويت و هيجانش را تنظيم كند و در نتيجه رفتارش را از تبديل‌شدن به جرم بازدارد. لازم است انسان با آگاهي از منابع ديني اعم از آيات و روايات با تكنيك‌هاي مديريت هيجان و شناخت عواطف مثبت و منفي دروني آشنا گشته و در ضمن تقويت روحيه‌ي معنوي در نفس خود، تقواي خود را ارتقا داده و با تكيه‌بر آن‌ها خود را از ارتكاب جرائم و گناهان دور بدارد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : يزد
  • : يزد
  • : امام‌حسين«ع»