عوامل جذب مخاطبان در دعوت پيامبران از منظر قرآن كريم

شناسه محتوا : 28308

1397/05/05

تعداد بازدید : 110

چكيده دراين تحقيق به بررسي عوامل جذب مخاطبان در دعوت پيامبران از منظر قرآن مجيد پرداخته شده است. كه هدف از اين تحقيق شناخت روش دعوت پيامبران در جذب مخاطبان و شناخت گفتار، رفتارو اخلاق پيامبران در جذب مخاطبان، كه جهت رسيدن به اين اهداف با روش كتابخانه¬اي و با استفاده از كتب تفسيري مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و منظور از پيامبران در اين پژوهش يعني كساني كه جهت هدايت انسان‌ها برانگيخته شدند، تا معارفي را بي¬واسطه انساني ديگر، از مبدأ الهي دريافت و به مردم ابلاغ كنند. عوامل جذب از نظر قرآن كريم در دعوت انبياء (عليهم السلام) عناصري هستند كه باعث مي¬شوند هدف از آن كار تحقق پيدا كند و يا بهتر انجام شود از اين رو با توجه به عناصر مختلفي كه موجود است، دراين تحقيق فقط به دو عنصر پرداخته شده؛ عنصر نخست عوامل جذب در روش دعوت پيامبران كه شامل حكمت ،موعظه حسنه و جدال احسن است و عنصر دوم عوامل جذب در گفتار، رفتار و اخلاق پيامبران (عليهم السلام) است كه براي هر يك مواردي به عنوان مصداق آورده شده است و همچنين بيان شده كه هر يك از آن موارد چگونه باعث جذب مخاطب مي¬شود.ازجمله: صدق گفتار، پايبند بودن به وعده¬ها، امانت، علاقه و دلسوزي، اخلاص، توكل را مي¬توان نام برد. با اين نظر هر يك از پيامبران به منظور جذب مخاطبان بر اساس روش دعوت جهت رساندن پيام به مخاطب و جذب او با شيوه عالي و با اخلاق و رفتاري بسيار نيكو كه در وجود ارزشمندشان بود و همراه با استقامت به اهدافي كه خدا براي آن¬ها بيان كرده بود يعني دعوت به خداپرستي و اطاعت از دستورات الهي و بيزاري از بت¬ها و معبودهاي باطل ومانند آنها بود مخاطبان را دعوت مي¬كردند كه در نهايت هدف رساندن آنان¬ به سعادت واقعي بوده است. اين تحقيق از نظر موضوع نو و بديع است و مي‌تواند براي همه كساني كه مي‌خواهند بر اساس تعليمات عميق پيامبران، گام‌هاي مؤثري در برابر تعهدها و مسئوليت‌هايي كه نسبت به آگاهي و تحول جامعه اسلامي قدمي بردارند، الگوي مناسبي باشد. كليد واژگان: عوامل جذب، جذب مخاطب، دعوت پيامبران در قرآن.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : سمنان
  • : سمنان
  • : عصمتيه