تحليل تطبيقي صفات خبريه درقرآن از ديدگاه ايه الله جوادي آملي و فخر رازي

شناسه محتوا : 28286

1397/04/20

تعداد بازدید : 46

صفات خبري همزمان با نزول وحي پا به عرصه تفسير و كلام نهاد و در فهم آيات خبري و انتساب اين كتاب به خداوند ديدگاه هايي مثل تشبيه و تجسيم اثبات بلاتاويل اثبات بلاكيف به متكلمان و مفسران نسبت داده شده است.آيات صفات خداوند از جمله آيات متشابهي است كه از يك سو باصفات خبري خداوند كه يكي از اختلافي ترين مباحث كلاميست مرتبط مي باشد و از سويي ديگر با متشابهات قران، كه قابل فهم بودن اين ايات براي بشر و چگونگي رفع تشابه انها حائز اهميت است. صفات خبري يعني ان دسته از صفات خداوند كه عقل بر انها دلالت روشن ندارد و تنها بدان استناد كه در متن ديني اعم از قران و حديث به خداوند نسبت داده شده اندئ مي توان انها را به خداوند نسبت داد. در اينجا به تبيين نظر جوادي املي مفسر اماميه در باب تنزيه خداوند از صفات انسان گونه با ديدگاه فخر رازي مفسر اشعري به اين نتيجه مي توان رسيد كه اعتقاد به تجسيم خدا مورد پذيرش هيچ يك نيست. فخر رازي معتقد به تنزيه و تاويل است و در پاره اي موارد به تفويض گرايش دارد و جوادي املي معتقد به رجوع به محكمات مي باشد. واژگان كليدي: صفات خبري، تأويل ، تشبيه، تجسيم، اماميه، اشاعره، فخر رازي، جوادي آملي.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : اصفهان
  • : اصفهان
  • : مجتهده امين