رابطه معرفت نفس و معرفت رب از دیدگاه قرآن کریم و کلام امیر المومنین علیه السلام

شناسه محتوا : 26630

1397/04/07

تعداد بازدید : 128

شناخت خدا مساله ايست كه همواره ذهن انسانها را به خود مشغول داشته است و طرق مختلفي براي اين شناخت در ادوار مختلف تاريخ و در جوامع مختلف ارائه شده است. در اين رساله شناخت خدا از طريق سعي در شناخت نفس انسان و كشف اين رابطه مد نظر است. به عبارت ديگر غور در فهم بيشتر حديث شريف " من عرف نفسه فقد عرف ربه" و مطالعات انجام شده پيرامون آن كه نشان مي دهد بهترين راه براي شناخت خدا تامل و تفكر در شناخت نفس است . مطالعه در مورد ماهيت نفس انسان ، به ما نشان مي دهد كه نفس موجود مجردي است كه در ارتباط با روح خداوند است و اين ارتباط به او قدرتي داده است كه مي تواند با اختيار خود و با كمك فطرت دروني وراهنمايي انسان كامل از بيرون ؛ در سير صعود به حركت تكاملي خود ادامه دهد ومثل اعلاي پروردگارخود گردد و در بين موجودات كامل ترين نشانگر حق باشد . روند بحث در مقاله بدين شكل خواهد بود كه ابتدا تعريف و توضيحات لازم راجع به نفس و حالات و قواي آن و سپس مفهوم خودشناسي و پس از آن نيز خداشناسي مطرح گرديده است و انگاه با توجه به آيات قرآني و بيانات امير المومنين به ارتباط بين معرفت نفس و رب و در نهايت به تعريف انسان كامل و لزوم شناخت آن در حصول حقيقيت توحيد پرداخته شده است. درانتها ما به اين نكته مهم خواهيم رسيد كه بدون شناخت و ارتباط و تبعيت از انسان كامل حصول به معرفت رب ميسر نبوده و مسير معرفت نفس از طريق انسان كامل حاصل ميگردد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : مدارج علمی نظام قدیم