اخلاق حرفه اي در نيروي انتظامي از منظر آيات و روايات

شناسه محتوا : 26564

1397/04/04

تعداد بازدید : 193

در پژوهش حاضر به بررسي اخلاق حرفه¬اي در نيروي انتظامي از منظر آيات و روايات پرداخته شده است. اخلاق حرفه¬اي در چند دهه اخير مورد توجه نيروي¬هاي انتظامي قرار گرفته و مجموعه قواعدي است كه تعهدات و مسئوليت¬هاي مربوطه به رفتارهاي شغلي پليس را كه همه كاركنان، موظف به انجام آن هستند، با توجه به منافع قانوني ذي¬نفعان بيان مي كنند. پس يك نظام اخلاقي حرفه¬اي درباره عملي ساختن ارزش¬هاي اخلاقي مربوط به آن حرفه بحث مي¬كند. حاكميت اخلاق حرفه¬اي منافع زيادي براي سازمان از بعد داخلي از جنبه¬هاي بهبود روابط، افزايش جوتفاهم و كاهش تعارضات، افزايش تعهد و مسئوليت پذيري بيشتر كاركنان و كاهش هزينه¬هاي ناشي از كنترل دارد. از ديدگاه روايات و آيات رعايت اخلاق حرفه¬اي در توجه انسان بر دو ناظر دروني و بيروني بوده است به گونه¬اي كه انسان در ناظر دروني بايد همواره اعمال و رفتار خود را در محضر خداوند بداند و در ناظر بيروني وجدان بيدار آدمي است كه مي¬تواند ضمانت اجرايي مناسب براي رعايت اخلاق موردنظر در سازمان باشد. بايد گفت رعايت اخلاق حرفه‌اي در سازمان، امري لازم و ضروري است تا سازمان از يك سو جامعه را دچار تعارض نكند و از سوي ديگر، با اتخاذ تصميمات منطقي و خردمندانه منافع بلندمدت خود را تضمين كند. آن چيزي كه در مواجهه با مفهوم اخلاق حرفه بايد مدنظر ما قرار گيرد، اين است كه اخلاق حرفه‌اي‌، دربرگيرندة اخلاق فردي و اخلاق شغلي است، اما از هر دو فراتر رفته و به سازمان به مثابه يك مجموعه حقوقي ناظر است‌
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : كرمانشاه
  • : كرمانشاه
  • : ولي‌عصر«عج»