تفسير آيه ي ان الصفا والمروه من شعائر الله ... ازديدگاه مفسران فريقين

شناسه محتوا : 26536

1397/03/23

تعداد بازدید : 38

چكيده بررسي تفسيري آيه صد و پنجاه و هشت سوره بقره از ديدگاه مفسرين فريقين، موضوع مورد تحقيق است. اين پژوهش درصدد است تا با ذكر اين آيه و بيان ديدگاه‌هاي مفسران از هر دو فرقه شيعه و سني، به بررسي تطبيقي اين ديدگاه‌ها بپردازد. گرچه در زمينه‌ي مسئله حج، پژوهش‌هاي گسترده‌اي صورت گرفته، اما مسئله سعي صفا و مروه از جمله مسائلي مي‌باشد كه به‌عنوان يك امر عبادي در زمينه پژوهش، كمتر مورد توجه قرارگرفته است. همچنين اين تحقيق مي‌كوشد تا با بيان يك آيه خاص ذيل بررسي واژگان كليدي آن، آثار اخلاقي، تربيتي، اجتماعي و... را هم كه در اين بعد از ابعاد حج نهفته است، در قالب شرح و تفسير آيه بيان كند تا فارغ از اهميت حج در بين مسلمانان، اهميت و ارزش اعمال ديگر آن نيز به ‌خوبي آشكار گردد. بنابراين تحقيق حاضر با اين اهميت به روش توصيفي- تحليلي و شيوه كتابخانه‌اي – اسنادي، براي رسيدن به هدف بررسي ديدگاه مفسران فريقين در اين موضوع، لازم است به اشتراكها و افتراقهاي نظرات مفسران دو فرقه نيز دست يابد كه در اين راستا با دقت و بررسي كتب تفسيري اهل سنت و شيعه در مورد آيه مذكور، اشتراكها و افتراق‌هايي در باب شأن نزول، مفردات آيه، شرح و تفسير آن به دست آمده است و در پايان‌نامه‌ي حاضر به اين موارد اشتراك و افتراق اشاره شده‌است. واژگان كليدي: تفسير تطبيقي، آيه 158 سوره بقره، سعي، صفا، مروه
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : مركز آموزش‌هاي غيرحضوري