آداب گفتار در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و روایات

شناسه محتوا : 26426

1397/02/27

تعداد بازدید : 140

چكيده نوشتار پيش روي با نام «آداب گفتار در سبك زندگي اسلامي» در سه فصل سامان يافته است و به بيان و تحليل تعاليم وحياني در حوزه آداب گفتار مي پردازد. سبك زندگي نظام واره خاص زندگي است كه به يك فرد يا جامعه با هويت خاص اختصاص دارد. سبك زندگي متاثر از باور¬ها و ارزش¬هاي حاكم بر آن فرد و جامعه است. جهان بيني الهي و ارزش¬هاي كمال گرايانه سبك خاصي از زندگي را شكل مي¬دهد كه آداب گفتار يكي از مهم ترين جلوه¬هاي آن است. از آنجا كه از يك سو انسان موجودي اجتماعي خلق شده است و ناگزير به برقراري ارتباط با ديگران است و از سوي ديگر انسان در برابر تك تك واژه هايي كه به كار مي برد مسئول است دستيابي به آداب گفتار براي برقراري ارتباط گفتاري مؤثر و رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي ضروري است. امروزه برخي از افراد جامعه به دليل عدم آگاهي از آداب گفتار در شيوه رفتاري خود آن ها را به كار نمي گيرند و غفلت از اين مسأله خسارات جبران ناپذيري بر پيكره جامعه وارد مي سازد. درباره آداب گفتار با ديگران رهنمود هاي قرآني و روايي فراواني وجود دارد و از حيث ايجابي و سلبي مورد توجه قرار گرفته است. در آداب ايجابي گفتار آداب حاكم بر نفس كلام و آدابي كه گوينده سخن بايد رعايت نمايد مطرح شده است. حق گويي، نيكويي گفتار وقاطع گويي و... از مصاديق آداب ايجابي گفتار است كه برخي مربوط به محتوا و برخي ناظر بر چگونگي بيان است و سلام كردن، اجازه خواستن و عذر خواهي هنگام لغزش و. .. آدابي است كه در گفتار با مخاطب در سبك زندگي اسلامي رعايت مي¬گردد.آداب سلبي گفتار يا از محتواي آيات به دست مي آيد و يا به صراحت بر پرهيز از آن دستور داده شده است. پرهيز از بيهوده گويي، پرهيز ناهماهنگي گفتار و كردار و پرهيز از ارتباط گفتاري يك سويه و. ..از مصاديق آداب عام سلبي در گفتار و پرهيز از دروغ، پرهيز از غيبت و پرهيز از استهزاء و تمسخر و. .. از مصاديق آداب خاص سلبي در گفتار است كه در قرآن بيان شده است. روش پردازش اطلاعات در اين پژوهش توصيفي تحليلي و روش جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي مي باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : معصوميه