آثار و پیامد های اشتغال زنان شهر قزوین در اقتصاد مقاومتی

شناسه محتوا : 26131

1396/12/02

تعداد بازدید : 120

پدیدآورندگان
  • : تالیف
  • : مسابقه رشد
  • : ششمين جشنواره پژوهش گروهي رشد
  • : ,فرشته صفربالي