گزارش فعالیت‌ها در سامانه سما

شناسه محتوا : 24516

1396/11/03

تعداد بازدید : 531

گزارش فعالیت‌ها در سامانه سما

سامانه سما، جهت ورود اطلاعات اجرای برنامه‌های ساعات پژوهشی مدارس و همچنین ورود اطلاعات کارنامه پژوهشی طلاب در سامانه سما ایجاد شده است.
اهداف ایجاد فرم‌های برنامه ساعات پژوهشی در سامانه سما:
1.   سهولت در ارسال گزارش توسط مدارس
2.   نظم در دریافت گزارش‌های ارسالی مدارس توسط اداره راهبری پژوهش‌های طلاب
3.   سهولت در اختصاص بودجه‌ به برنامه ساعات پژوهشی


اهداف ایجاد فرم‌ کارنامه پژوهشی در سامانه سما:
1.   سهولت در ارسال امتیازات پژوهشی طلبه
2.   بایگانی اطلاعات کارنامه پژوهشی هر طلبه در اداره راهبری پژوهش‌های طلاب