معرفي گروه هاي اداره راهبری پژوهش‌ها و معاونین پژوهشی در كوثرنت

شناسه محتوا : 24514

1396/11/03

تعداد بازدید : 614

گروه اداره راهبری پژوهش‌ها و معاونین پژوهشی سطح 3
در شبكه اجتماعي مجازي كوثرنت
 

مالک:
رئیس اداره راهبری پژوهش‌‌های طلاب
تاریخ شروع فعالیت:
8/11/96
اعضا:
کلیه معاونین محترم پژوهش استان‌ها و مدارس سطح3
اهداف:
1.آشنایی معاونین محترم با برنامه‌های اداره
2.استفاده از دیدگاه‌های معاونین پژوهشی در خصوص اجرای بهتر برنامه‌های اداره
3. بهره‌گیری معاونین محترم از فیلم‌های آموزشی، جهت توجیه بهتر برنامه‌های اداره
4.پاسخ‌گویی به سوالات احتمالی معاونین و رسیدگی به مشکلات آنان
5. درج اخبار برگزاری برنامه‌های اجرا شده در مدارس، جهت ایجاد رقابت علمی و اشتیاق پژوهشی در دیگر همکاران

گروه اداره راهبری پژوهش‌ها و معاونین پژوهشی سطح 2

در شبكه اجتماعي مجازي كوثرنت
 

مالک:

رئیس اداره راهبری پژوهش‌‌های طلاب

تاریخ شروع فعالیت:

19/12/1395

اعضا:

کلیه معاونین محترم پژوهش استان‌ها و مدارس

اهداف:

1- آشنایی معاونین محترم با برنامه‌های اداره
2- استفاده از دیدگاه‌های معاونین پژوهشی در خصوص اجرای بهتر برنامه‌های اداره
3- بهره‌گیری معاونین محترم از فیلم‌های آموزشی، جهت توجیه بهتر برنامه‌های اداره
4- پاسخ‌گویی به سوالات احتمالی معاونین و رسیدگی به مشکلات آنان
5- درج اخبار برگزاری برنامه‌های اجرا شده در مدارس، جهت ایجاد رقابت علمی و اشتیاق پژوهشی در دیگر همکاران

گروه ساعات پژوهشی در كوثرنت

مالک:
رئیس اداره راهبری پژوهش‌‌های طلاب
تاریخ شروع فعالیت:
18/02/1396
اعضا:
کلیه طلاب علاقه‌مند و معاونین محترم پژوهشی
اهداف:
1.    آشنایی طلاب محترم با برنامه‌های ساعات پژوهشی
2.    آشنایی با دیدگاه‌های طلاب در خصوص برنامه‌ ساعات پژوهشی
3.    پاسخ‌گویی به سوالات احتمالی طلاب محترم و رسیدگی به مشکلات آنان
4.    درج اخبار برگزاری برنامه‌های اجرا شده در مدارس، توسط طلاب؛ جهت ایجاد رقابت علمی و اشتیاق پژوهشی
5.    قرار دادن مطالب کمک پژوهشی، توسط اعضاء جهت استفاده دیگر طلاب محترم
6.    دریافت پیشنهادهای طلاب و بهره‌گیری از آن‌ها
 

نكته : لازم به ذكر است فقط طلاب حوزه هاي علميه خواهران مي توانند وارد شبكه اجتماعي مجازي كوثرنت شوند.