برنامه كلي آموزش مجازي معاونت پژوهش تا پايان بهمن ماه

شناسه محتوا : 24479

1396/10/21

تعداد بازدید : 407

برنامه كلي آموزش مجازي معاونت پژوهش تا پايان بهمن ماه

برنامه آموزش مجازی معاونت پژوهش تا  پايان بهمن ماه
(مرحله آزمايشي)

 

 روز  اداره ارايه دهنده  عنوان جلسه  ساعت
 يك شنبه ها  اداره کل پژوهش های تحصیلی  پاسخ گویی به سوالات معاونین پژوهش مدارس    9:30 الی  10:30
 دوشنبه ها  اداره تحقیقات پایانی  پاسخ گویی به سوالات طلاب سطح  مرتبط با آیین نامه ها و دستورالعمل ها   9:30 الی 10:30
 سه شنبه ها  امور مرتبط با معاونین پژوهشی استان و مدارس  پاسخ گویی به سوالات معاونین پژوهشی استان  9:30 الی 10:30
چهارشنبه ها  اداره کل پژوهش های عمومی  پاسخ گویی به سوالات طلاب، مرتبط با جشنواره ها آیین نامه ها، دستورالعمل ها،سامانه، كتابخانه ، منابع ديجيتال و مكتوب، و فضاي مجازي  9:30 الی 10:30

 

پژوهشگران محترم جزئيات مربوط به  جلسه ها را در گروه آموزش هاي مجازي معاونت پژوهش در كوثرنت پيگيري فرماييد.

مطالب مرتبط