علل تعارض اخبار و تأثير آن در حل تعارض

شناسه محتوا : 24474

1396/10/18

تعداد بازدید : 50

يكي از مهم ترين مسائلي كه پيش روي فقيهان و مجتهدان مي باشد، مسئله تعارض اخبار است. مجتهد براي استنباط صحيح حكم شرعي نياز دارد كه تعارض بين روايات را حل كند ولي از طرفي شاهد آن بوده ايم كه به علل تعارض اخبار و تأثير آن در حل تعارض كمتر پرداخته شده است. سوالي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت اين است كه آيا دانستن علل تعارض بين اخبار مي تواند در حل شدن اختلاف بين روايات مؤثر باشد. در اين تحقيق اطلاعات به روش كتابخانه اي جمع آوري شدند و با رويكرد توصيفي تحليلي مورد بررسي قرار گرفتند و اين نتيجه بدست آمد كه مي توان اين علل را به دو بخش داخلي و خارجي تقيسم كرد؛ علل داخلي ، عواملي هستند كه از ناحيه معصومين عليهم السلام نشأت گرفته اند و علل خارجي نيز ، عواملي هستند كه عمدتا از ناحيه راويان حديث نشأت گرفته اند. وقتي علل تعارض بين روايات معلوم شد ، تاثير زيادي در حل تعارض خواهد داشت. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه تبحر در مباحث حديث شناسي و آسيب هاي وارده بر احاديث از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در مواجهه با احاديث نبايد در ابتداي امر به آن ها تمسك كرد ، بلكه شايسته است به اصل احاديث دست يافت و آن ها را با نسخه هاي ديگر و با حكم قرآن و عقل سنجيد تا از بسياري از آسيب هاي احتمالي وارد شده بر احاديث محفوظ ماند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : اصفهان
  • : اصفهان
  • : النفيسه