بررسي فقهي فروش اقساطي

شناسه محتوا : 24312

1396/06/19

تعداد بازدید : 71

چكيده مطالب «فروش اقساطي» عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي آن به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيدهاي معين دريافت شود. فروش اقساطي زير مجموعه بيع نسيه است كه به گونه هاي متفاوتي است و با توجه به روايات واجماع ودلايل عام حليت بيع كه زيادي قيمت را در اين معامله جايز مي داند مشروعيتش نزد برخي از علما ثابت مي باشد و به دليل حرمت ربا و شبهه دو بيع در يك بيع، برخي ديگر از علما حرمت بر آن بار مي كنند. تعيين مهلت پرداخت كه پس از پايان عقد شروع شده و در وقت مورد اتفاق طرفين معامله تمام مي شود، مشروط به اين كه وقت پاياني مشخص بوده، احتمال كم و زياد در آن نرود و تعيين مبلغ قسط و تعيين دقيق وقت پرداخت آن، به گونه اي كه احتمال كم و زياد داده نشود؛ به همان دليل كه تعيين دقيق مدت ؛ يعني غرر و جهالت ـ كه مفسِد بيع است ـ پيش نيايد شرط اول مشروعيت بيع قسطي ، علاوه بر شروط بيع مي باشد. تعيين مبلغ قسط ،يعني مقطوع بودن قيمت كالا شرط دوم مشروعيت است . نكات كاربردي در نحوه تنظيم قراردادهاي بيع به افراد كمك مي كند كه معامله اي مطمئن انجام دهند و از زيان احتمالي جلوگيري مي نمايد . كليد واژه هاي اين پژوهش عبارتند از : بيع قسطي ، ربا ، ثمن مؤجل...  
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : مركز آموزش هاي غير حضوري