معناشناسي واژه سلام در قرآن و كاربردهاي قرآني آن

شناسه محتوا : 24311

1396/06/17

تعداد بازدید : 61

«سلام»به لحاظ گستردگي معنا، تنوع كاربرد و اقسام آن، يكي از واژه‌هاي پركاربرد قرآن كريم است.گر چه همه انواع آن از ريشه سلم است، اما در معاني مختلفي به‌كاررفته و داراي مصاديق متفاوتي است. در اين پايان‌نامه براي دستيابي به پاسخ سؤال اصلي، «معناي سلام و كاربردهاي آن در قرآن»، سعي شده با استفاده از تفاسير شيعه و سني در سه بخش و 4 فصل ضمن مروري بر ادبيات تحقيق، به بررسي اين واژه در قالب لفظ و معنا پرداخته و كاربردهاي آن را از منظر قرآن بررسي نمايد؛ كه ثمره تحقيقات انجام‌شده اين دانش را به ما مي‌دهد: كه بدانيم سلام اقسامي دارد و خداوند تبارك و تعالي اين كلمه را در دنيا و آخرت براي مقاصد مباركي استعمال نموده است كه در دنيا سلام خدا بر پيامبر (صلي‌الله عليه واله) ، اولياء الهي، مؤمنان، بندگان شايسته و فرشتگان و در آخرت سلام خدا بر بهشتيان، سلام بهشتيان بر يكديگر، سلام نگهبانان بهشت و سلام اهل اعراف به بهشتيان از مصاديق آن مي باشد. منظور از آن، سلامتي و دوري از هر عيب و نقص است؛ بنابراين مي‌توان گفت در ميان استعمالات اين كلمه در قرآن تعارضي نيست؛ گرچه مفسران از باب وجوه و نظاير براي آن معاني و مصداق‌هاي گوناگوني گفته‌اند اما همه معاني گفته‌شده را بايد از مصاديق يك معنا بدانيم. در پايان اين پايان‌نامه براي دسترسي آسان خوانندگان عزيز به سلام‌هاي به‌كاررفته در قرآن، همه سلام‌ها در قالب در جدولي، با ذكر آدرس، گوينده سلام و مخاطب آن تجميع شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : مؤسسه‌آموزش‌عالي‌حوزوي معصوميه